روابط عمومیشروع ساعت کاری و آموزشی روز یکشنبه مورخ95/9/7 از ساعت 8:30

بعلت  سرما و احتمال یخ زدن خیابان و معابر ؛  ساعات کاری پرسنل و کلاسهای آموزشی دانشگاه علامه محدث نوری  در روز یکشنبه مورخ 95/9/7   نیز از ساعت 8:30  صبح شروع می گردد.

AWT IMAGE