روابط عمومیبرگزاری سخنرانی دکتر جمشید یحیی پور در دانشگاه علامه محدث نوری

برگزاری سخنرانی دکتر جمشید یحیی پور در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و جایگاه آن در حقوق شرکت‌های ایران در دانشگاه علامه محدث نوری

به مناسبت هفته پژوهش با همکاری گروه حقوق همایشی با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و جایگاه آن در حقوق شرکت های ایران با سخنرانی دکتر یحیی پور در سالن همایش دانشگاه علامه محدث نوری برگزار گردید.

در این سخنرانی آقای دکتر یحیی پور اظهار داشتند مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تعهدی است که سازمان بطور عام و بطور خاص شرکت های مسئولیت پذیر برای درنظر گرفتن منافع گروه های ذی نفع مختلف از جمله سهامداران، مشتریان، کارکنان، جامعه و ملاحظات زیست محیطی در کلیه جنبه های عملیاتشان رعایت می کنند.

ایشان سپس به ذکر نکاتی درخصوص وجدان اجتماعی، لزوم توجه ویژه به منافع اجتماعی در مقابل منافع فردی، تاثیر شرکت ها در رفاه اجتماعی، رعایت قواعد اخلاقی و مسئولیت پذیری رفاه و اثرات مثبت آن همچون بهبود مدیریت ریسک، بهبود عملکرد مالی، جذب سرمایه گذاران وغیره در شرکت ها پرداختند.

AWT IMAGE

روابط عمومی دانشگاه علامه محدث نوری