گروه علوم پایهگروه علوم پایه

 - خانم مریم کوزه گر

 - آقای سید نبی اله سجادی