واحد پشتیابنی رایانهتعطیلی دانشگاه بعلت بارش برف

بعلت بارش برف دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 95/09/03 تعطیل می باشد