مدیر امور دانشجوییدر باره مدیر امور دانشجویی

  به نام خدا

  

  یونس یعقوب زاده

  نام و نام خانوادگی

 مدیر امور دانشجویی و مدیر گروه منابع طبیعی محیط زیست وشیلات و دروس عمومی وپایه

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  کارشناسی ارشد منابع طبیعی- محیط زیست

  آخرین مدرک تحصیلی

  ایران- دانشگاه تربیت مدرس

  محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی

 

  تالیفات

  1- Tavakoli, Ellen Vuosalo - Ghasempouri, Seyed Mahmoud - Yaghoobzadeh, Yenice2010 Results of a traditional method of sustainable management of an agro-ecosystem for migratory waterbirds
In: Aquila, ISSN 0374-5708 , 2010. 116/117. évf. 203-207. old.

  2- Jahanifar.k, NasirAhmadi.k ,Tarassoli.A,Yaghobzadeh.Y Survey of Feasibility of Recycling Sprcialized Town(A case of study: Mazandaran Province,Iran). ICEST 2011 .

  3- . Ahmadpour.M;M.H.Sinka karimi,S.M.Ghasempouri,Mosua Ahmadpour, Y.Yaghobzadeh .A three years study of the diversity and density of waterfowl and waders in Sorkhrud International Wetland (Oct2007-Mar2010). Scientific Research and Essays Vol.6 (30),pp.6317-6324 ,9 December 2011

  4- Yousefi zabihollah, Tarassoli Ahmad, Nasirahmadi Kamran, Yaghobzadeh Younes, Yadollahi Aliakbar. 2013. Assessment of the surface water quality in Tajan river basin, Iran.Life Science Journal

 

  مقالات بین المللی

  1- عباس اسماعیلی ساری، محمود قاسمپوری ،یونس یعقوب زاده 1380اندازه گیری و مقایسه عناصر سنگین (کادمیم ، سرب و روی ) در برخی از ماهیان تجارتی و میگوی ببری سبز در ناحیه بوشهر - محیط شناسی شماره 28 -

  2- ارزیابی تجمع زیستی سرب در بافت ماهی سفید سواحل دریای خزر (مطالعه موردی بندر انزلی و رودسر) یعقوب زاده.یونس، حسین نژاد .مریم، اسدی شیرین . گلنار. دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دست داوری

 

  مقالات داخلی

  1- ارزیابی مقدماتی اکولوژیکی و اقتصادی – اجتماعی تالاب بین المللی فریدونکنار اولین همایش ملی تالاب های در ایران 1387 احمد ترسلی،گلنار اسدی،کامران نصیر احمدی ، یونس یعقوب زاده

  2- بررسی مقایسه ای وضعیت اجتماعی توریسم و مدیریت در پارک جنگلی سی سنگان طی یک دهه .اولین همایش ملی و سومین نمایشگاه تخصصی آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور ، ملکان راد .ایدا، یعقوب زاده یونس.

  3- ارزیابی تناسب مکان دفن زباله شهرستان بابل با استفاده از اندیکس اولکنو ، پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست 1390، نصیر احمدی . کامران، یعقوب زاده .یونس، ترسلی .احمد ،سری مازندرانی. ساناز،سلطانی .حمید رضا

  کنفرانس ها