اسامی ممتازین
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۴/۱۲/۱۹ - لیست دانشجویان ممتاز در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

.

شماره دانشجویی

نام خانوادگی و نام

ترم ورود

معدل نیمسال

مقطع

ترم تحصیلی

رشته

تعداد واحد

 اخذدرترم

تعداد واحد

گذرانده ترم

93120141003

امیری - هدیه

931

19.81

کارشناسی ارشد

941

علوم اقتصادی

12

12

اول

93120141013

دیوسالار-شیوا

931

19.17

کارشناسی ارشد

941

علوم اقتصادی

9

9

دوم

93120141018

سفری-سیده مهسا

931

19.17

کارشناسی ارشد

941

علوم اقتصادی

9

9

دوم

93120141038

هادی قلعه جوقی-سیده زهرا

931

19.17

کارشناسی ارشد

941

علوم اقتصادی

9

9

دوم

93120221036

مشایخ بخشی-الهه

931

19.2

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

12

10

اول

93120221028

قدرتی-ارزو

931

19.1

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

10

10

دوم

93120222004

اسمعیل زاده قمی-محمدامین

931

19

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

10

10

سوم

94120221112

کاظمیان-ماریه

941

19.6

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

10

10

اول

94120221026

شهابی-فاطمه

941

19.5

کارشناسی ارشد

941

آموزش زبان انگلیسی

10

10

دوم

94120422009

امیری-امین

941

19.17

کارشناسی ارشد

941

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

12

9

اول

94120421019

حسن زاده-فرناز

941

19.08

کارشناسی ارشد

941

مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

12

9

دوم

94120551004

اسلامی-مهسا

941

19.33

کارشناسی ارشد

941

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

9

9

اول

94120552007

پورامین امیری-یوسف

941

19

کارشناسی ارشد

941

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

9

9

دوم

.

شماره دانشجویی

نام خانوادگی و نام

ترم ورود

معدل نیمسال

مقطع

ترم تحصیلی

رشته

تعداد واحد اخذدرترم

تعداد واحد گذرانده ترم

رتبه

91130191045

حسینی-شهربانو

911

18.79

کارشناسی

941

حسابداری

23

23

اول

91130191031

جلیلوند-مهسا

911

18.63

کارشناسی

941

حسابداری

18

18

دوم

91230191012

پاشاپور-ام کلثوم

912

18.39

کارشناسی

941

حسابداری

21

21

اول

91230192004

محمد زاده-میثم

912

18.76

کارشناسی

941

حسابداری

20

20

دوم

93130191102

مقصودی-مرضیه

931

18.53

کارشناسی

941

حسابداری

20

20

سوم

93130191103

مقصودی-مریم

931

18.73

کارشناسی

941

حسابداری

20

20

دوم

93130192003

اجرپی-مزدک

931

19.2

کارشناسی

941

حسابداری

20

20

اول

93230191002

خاکپور-پوران

932

18.79

کارشناسی

941

حسابداری

19

19

اول

94130191022

سیف-زینب

941

18.88

کارشناسی

941

حسابداری

18

18

اول

90130102100

نصیری-سعید

901

18.19

کارشناسی

941

حقوق

18

18

اول

92130101015

بور-الهام

921

18.3

کارشناسی

941

حقوق

22

20

اول

93230101005

رضایی - افسانه

932

18.23

کارشناسی

941

حقوق

20

20

اول

94130101029

دیوسالار-سپیده

941

18.32

کارشناسی

941

حقوق

19

19

اول

90130201079

فلاح-مهسا

901

18.72

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

17

17

اول

91130201124

یوسفی فرد-رویا

911

18.75

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

20

18

سوم

91130201102

محمدی فر-معصومه

911

18.85

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

17

17

دوم

91130201105

ملاباقری سقزچی-فاطمه

911

19.25

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

22

22

اول

93130202014

سعیدی ساعدی-محمد

931

19.65

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

18

18

اول

94130201010

رویانی-زهرا

941

19.18

کارشناسی

941

علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

17

17

اول

91130221092

نائیج ونوش-اسیه

911

19.11

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

سوم

91130221090

نائیج-زهرا

911

19.17

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

دوم

91130221036

خاکپور-مژگان

911

19.22

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

اول

91130221047

رمضانی خواه- مریم

911

19.22

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

اول

92130221027

درویش صفت-یاسمن

921

18.25

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

20

20

سوم

92130221011

بور-فاطمه

921

18.33

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

20

18

دوم

92130221008

پارساجو- زینب

921

19.78

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

اول

92230222001

ناصری-امیرحسین

922

18.89

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

اول

93130221021

رضازاده-زهرا

931

18.33

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

18

18

سوم

93130222007

پورسیدلرزجان-سیدمسعود

931

18.79

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

19

19

دوم

93130221002

احمدی-مریم

931

19.74

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

19

19

اول

93230221001

کاظمیان - سمیه

932

18.7

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

20

20

اول

94130221012

حق دادرضایی-مهری

941

18.94

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

17

17

دوم

94130221003

احمدی اسور-دلارام

941

19.59

کارشناسی

941

مترجمی زبان انگلیسی

17

17

اول

91130211069

رفیعی-ارزو

911

18.63

کارشناسی

941

مدیریت صنعتی

18

18

اول

92130211041

خاکپور-فاطمه

921

18.58

کارشناسی

941

مدیریت صنعتی

20

18

اول

92130402008

باقری جبلی-سعید

921

18.94

کارشناسی

941

مهندسی برق

17

17

اول

93130402011

رضائی-محمدرضا

931

18.05

کارشناسی

941

مهندسی برق

19

19

سوم

94130402006

خواجوندصالحی-احمد

941

18.89

کارشناسی

941

مهندسی برق

18

18

دوم

93130701013

جامیری-معصومه

931

18.32

کارشناسی

941

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

22

22

دوم

93130702012

تیموری-امیرحسین

931

18.64

کارشناسی

941

مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

23

23

اول

93250492001

رضایی-یاسر

932

19

کارشناسی ناپیوسته

941

مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

21

21

اول

94150471026

کریمه-پریسا

941

18.67

کارشناسی ناپیوسته

941

مهندسی تکنولوژی معماری

18

18

دوم

94150471030

مقصودی-خدیجه

941

18.72

کارشناسی ناپیوسته

941

مهندسی تکنولوژی معماری

18

18

اول

91230541001

اسلامی-مهسا

912

18.33

کارشناسی

941

مهندسی صنایع

18

18

اول

91130591010

آق اتابای-ازاده

911

18.92

کارشناسی

941

مهندسی عمران

24

24

اول

92130592014

آهی نژاد-علی

921

18.51

کارشناسی

941

مهندسی عمران

19

19

اول

93130591093

نائیجی-مرجان

931

18.25

کارشناسی

941

مهندسی عمران

21

18

دوم

93130592008

احمدی - امیرحسین

931

19.26

کارشناسی

941

مهندسی عمران

21

21

اول

94130591010

سلاحی-فاطمه

941

18.01

کارشناسی

941

مهندسی عمران

17

17

سوم

94130592031

ردائی-امیرمحمد

941

18.22

کارشناسی

941

مهندسی عمران

17

17

دوم

94130592032

رهبرمبارک ابادی-صادق

941

18.28

کارشناسی

941

مهندسی عمران

17

17

اول

91130551013

بهرام زاده-روشنک

911

18.64

کارشناسی

941

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

19

19

سوم

91130551033

رضاپور-سهیلا

911

18.85

کارشناسی

941

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

19

17

دوم

91130551073

محمدی-زهرا

911

19.21

کارشناسی

941

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

21

19

اول

91130571016

توکلی-فرناز

911

20

کارشناسی

941

مهندسی معماری

20

17

اول

92130571033

زالکانی ملاکلا-زهرا

921

18.39

کارشناسی

941

مهندسی معماری

18

18

سوم

92130571034

زالکانی ملاکلا-فاطمه

921

18.5

کارشناسی

941

مهندسی معماری

18

18

دوم

92130571069

کوه زاد-سارا

921

18.86

کارشناسی

941

مهندسی معماری

20

20

اول

93130571034

خضری-نگین سادات

931

18

کارشناسی

941

مهندسی معماری

19

19

دوم

93130571030

حسینی-سیده معصومه

931

18.63

کارشناسی

941

مهندسی معماری

20

20

اول

93230571002

افتخاری - زهرا

932

19.06

کارشناسی

941

مهندسی معماری

18

18

اول

94130571020

شعبان وامرزانی-معصومه

941

18

کارشناسی

941

مهندسی معماری

20

20

دوم

94130571022

صفاتیان-سیمین دخت

941

18.21

کارشناسی

941

مهندسی معماری

19

19

اول

91130531003

احسانی-سمیه

911

18.72

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

17

17

دوم

92130531011

شیرکش-لیلا

921

19.41

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

19

19

اول

91130521069

کرمی مقدم-فرانک

911

19.01

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

23

23

اول

92130521060

گودرزی-مهدیه

921

18.69

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

17

17

اول

93130521002

ابراهیمی-فریبا

931

18.69

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

21

18

اول

91130511027

خانجانی-فاطمه

911

18.36

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

18

18

دوم

91130511062

فلاح-فائقه

911

19.46

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

19

19

اول

92130512014

بهروزنیا-علی

921

18.47

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

19

19

اول

93130511004

احمدی -نسترن

931

18.29

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

17

17

دوم

93130511076

محمدی-فاطمه زهرا

931

18.9

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

22

22

اول

93230512001

راه نشین-محمد

932

19.42

کارشناسی

941

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

18

18

اول

.
.

۱۳۹۱/۹/۱۴ - اسامی ممتازین در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90

  ردیف

  شماره دانشجویی

  نام خانوادگی و نام

  ترم ورود

  معدل نیمسال

  مقطع

  ترم تحصیلی

  رشته

  رتبه

  1

  88130101088

  موسوی-اشرف السادات

  881

  18.12

  کارشناسی

  902

  حقوق

  اول

  2

  88130102069

  فدایی لیما-فرشید

  881

  17.03

  کارشناسی

  902

  حقوق

  دوم

  3

  89130102005

  احمدی-مهران

  891

  18.14

  کارشناسی

  902

  حقوق

  اول

  4

  89130102049

  رضایی-حسن

  891

  17.61

  کارشناسی

  902

  حقوق

  دوم

  5

  89130102043

  درزی-پوریا

  891

  17.1

  کارشناسی

  902

  حقوق

  سوم

  6

  90130102088

  مالامیری-حسین

  901

  18.91

  کارشناسی

  902

  حقوق

  اول

  7

  90130102100

  نصیری-سعید

  901

  18.63

  کارشناسی

  902

  حقوق

  دوم

  8

  90130101056

  زاغی کریمی-ربابه

  901

  17.95

  کارشناسی

  902

  حقوق

  سوم

  9

  871192001

  پیش سرائیان-سکینه

  871

  17.21

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  10

  872192001

  نادری نیا-زهرا

  872

  17.72

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  11

  872191004

  روستائی-محمد

  872

  17.03

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  12

  88130192006

  اسکی-سعید

  881

  19.02

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  13

  88130191018

  پیش سرائیان انگاس-مهتاب

  881

  18.07

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  14

  88130192055

  سجادی-سیدیوسف

  881

  17.95

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  سوم

  15

  89130192063

  سلیمانی-یاسین

  891

  19.43

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  16

  89130191010

  آصفی-سیده رقیه

  891

  19.2

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  17

  89130191092

  محمدپور-معصومه

  891

  18.89

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  سوم

  18

  90130191013

  بابایی بیدهندی-مرجان

  901

  18.36

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  اول

  19

  90130191061

  شاه منصوریان-افروز

  901

  18.26

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  20

  90130191105

  نیازبال-امینه

  901

  18.26

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  دوم

  21

  90130191007

  اسماعیل نژاد-فاطمه

  901

  18.14

  کارشناسی

  902

  کارشناسی حسابداری

  سوم

  22

  872201001

  رستمی-ایمان

  872

  18.07

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  اول

  23

  88130201106

  واحدی-محدثه

  881

  19.89

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  اول

  24

  88130201108

  یزدانی-عاطفه

  881

  19.13

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  دوم

  25

  88130201036

  حیدردخت سوستانی-زهره

  881

  18.82

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  سوم

  26

  89130201013

  امیری-هدیه

  891

  19.14

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  اول

  27

  89130201089

  محمودوند-طیبه

  891

  18.27

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  دوم

  28

  90130201021

  تقی زاده-سحر

  901

  17.98

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  اول

  29

  90130201094

  ملکان-مولود

  901

  17.38

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  دوم

  30

  90130201102

  نیازمند-مریم

  901

  17.05

  کارشناسی

  902

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  سوم

  31

  871211010

  فاضل زاده سوادکوهی-احمد

  871

  17.44

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  32

  872212006

  بیدار-سارا

  872

  17.16

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  33

  88130212026

  حسینی-سیدزین العابدین

  881

  19.67

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  34

  88130211057

  شجاعی-پریسا

  881

  19.1

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  دوم

  35

  88130212017

  پاشایی طلوتی-حسین

  881

  18.99

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  سوم

  36

  89130211080

  کاویانپور-کتایون

  891

  19.61

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  37

  89130211046

  رضایی-فاطمه

  891

  18.9

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  دوم

  38

  89130211028

  حجتی-فایزه

  891

  18.16

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  سوم

  39

  90130211026

  جانی زاده بجارگفشه-فاطمه

  901

  17.28

  کارشناسی

  902

  مدیریت صنعتی

  اول

  40

  871222034

  نیازی-زهرا

  871

  18.03

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  41

  872222004

  سالار-شمسیه

  872

  17.72

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  42

  88130221026

  پاشازانوس-مرجان

  881

  18.72

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  43

  88130222030

  جعفری-فرهنگ

  881

  18.67

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  دوم

  44

  88130221049

  خسروی ابراهیمی-مینا

  881

  18.44

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  سوم

  45

  89130221077

  کریمی-فهیمه

  891

  19

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  46

  89130221080

  مجتهدزاده-محدثه

  891

  19

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  47

  89130221074

  کاوسی-مینا

  891

  18.8

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  دوم

  48

  89130221062

  فامیل زوارجلالی-سیده ساره

  891

  18.71

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  سوم

  49

  90130221057

  شهابی-سکینه

  901

  19

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  اول

  50

  90130221086

  مظفری نوشری-مهسا

  901

  18.8

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  دوم

  51

  90130221004

  اجدادی کوشالشاه-سیده خاطره

  901

  18.55

  کارشناسی

  902

  مترجمی زبان انگلیسی

  سوم

  52

  872511001

  پارسا مهر-کوشا

  872

  17.88

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  اول

  53

  88130512019

  جباری زیدهی-جواد

  881

  18.12

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  اول

  54

  88130511045

  سیابی گرجان-ژاله

  881

  17.74

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  دوم

  55

  88130511035

  رضازاده-سکینه

  881

  17.72

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  سوم

  56

  89130511035

  درویش نارنج بن-فرشته

  891

  18

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  اول

  57

  89130511062

  فلاح-مرضیه

  891

  17.44

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  دوم

  58

  89130511049

  صفری کرارودی-ستاره

  891

  17.06

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  سوم

  59

  88130521055

  غفاری چراتی-الناز

  881

  17.65

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  اول

  60

  88130521035

  رهبری زاده-نجمه

  881

  17.55

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  دوم

  61

  89130521089

  نوری-مهرناز

  891

  19.55

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  اول

  62

  89130522026

  درویشی-سجاد

  891

  18.86

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  دوم

  63

  89130521005

  اسحق نیموری-معصومه

  891

  18.25

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  سوم

  64

  90130521059

  علی زاده-سکینه

  901

  19.3

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  اول

  65

  90130521086

  میرزانیا-شادی

  901

  17.38

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  دوم

  66

  90130521018

  حسین زاده-دلارام

  901

  17.34

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)‏

  سوم

  67

  88130531064

  علی پور-انیس

  881

  17.99

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  اول

  68

  88130531090

  نوبهارقزلجه میدان-سودابه

  881

  17.96

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  دوم

  69

  88130531007

  الغوثی-دنیا

  881

  17.3

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  سوم

  70

  89130531048

  شیرزادسقاواز-ساناز

  891

  18.5

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  اول

  71

  89130531029

  خردادی کوشالی-فاطمه

  891

  18.42

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  دوم

  72

  89130531056

  عالمی رستمی-سخیه

  891

  17.75

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  سوم

  73

  90130531019

  پرزیوند-محبوبه

  901

  18.68

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  اول

  74

  90130532089

  نیک پور-امیررضا

  901

  17.18

  کارشناسی

  902

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری(جنگلداری)‏

  دوم

  75

  89130541013

  بابائی بیدهندی-رویا

  891

  18.68

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  اول

  76

  89130542078

  ملکی ورکی-یاسر

  891

  18.68

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  اول

  77

  89130541083

  ناجی-فاطمه

  891

  18.67

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  دوم

  78

  89130542056

  عباس پور-محمد

  891

  17.87

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  سوم

  79

  90130541004

  اسلامی-رومینا

  901

  18.5

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  اول

  80

  90130541034

  درخشانفر-سولماز

  901

  17.8

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  دوم

  81

  90130541068

  قره گزلی-بیتا

  901

  17.74

  کارشناسی

  902

  مهندسی صنایع

  سوم

  82

  871551004

  شیرازی-حسین

  871

  17.56

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  83

  872552004

  حسینی سیانکی-مرجان

  872

  18.42

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  84

  88130551013

  جعفرقلی تباربیشه-شقایق

  881

  17.95

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  85

  88130552075

  مکاریان طبری-علی

  881

  17.88

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  دوم

  86

  88130552070

  مددی-ابوالفضل

  881

  17.76

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  سوم

  87

  89130551038

  زکایی-عاطفه

  891

  18.26

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  88

  89130551034

  رحیمی جوکندان-مژده

  891

  17.8

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  دوم

  89

  89130551050

  شمس الدین سعید-ارغوان

  891

  17.55

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  سوم

  90

  90130552065

  فتح الهی-میثم

  901

  18.43

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  اول

  91

  90130551023

  تقی پور-مینا

  901

  17.23

  کارشناسی

  902

  مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  دوم

  92

  88130571037

  درویش-مرضیه

  881

  19.09

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  اول

  93

  88130572003

  علی زاده گلدیانی- بهنام

  881

  18.39

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  دوم

  94

  88130571032

  حسین پور-فایزه

  881

  18.29

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  سوم

  95

  89130572045

  ساقی بیرق-بهرام

  891

  19.64

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  اول

  96

  89130571026

  چاوشیان-سمیرا

  891

  18.24

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  دوم

  97

  89130572064

  فهیمیان-محمد

  891

  18.19

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  سوم

  98

  90130571014

  پورصادقی-نسیم

  901

  18.88

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  اول

  99

  90130572043

  سیفی-امین

  901

  18.88

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  اول

  100

  90130572087

  هاشمی نژاد-حسین

  901

  18.51

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  دوم

  101

  90130572003

  احسانی-سروش

  901

  17.57

  کارشناسی

  902

  مهندسی معماری

  سوم

  102

  90130592090

  نجاتی-شاهین

  901

  18.8

  کارشناسی

  902

  مهندسی عمران

  اول

  103

  90130592083

  مروج نیا-علیرضا

  901

  18.63

  کارشناسی

  902

  مهندسی عمران

  دوم

  104

  90130592011

  بازرگانیان-ارش

  901

  17.65

  کارشناسی

  902

  مهندسی عمران

  سوم

  105

  89140531069

  خواجوی مقدم-پریسا

  891

  17.9

  کاردانی

  902

  نقشه کشی معماری - معماری

  اول

  106

  89140531151

  فتحی-لیلا

  891

  17.1

  کاردانی

  902

  نقشه کشی معماری - معماری

  دوم

  107

  90140541026

  جمشیدی-لیلا

  901

  17.43

  کاردانی

  902

  حسابداری بازرگانی - حسابداری

  اول

  108

  90140541028

  حاکمی-فاطمه

  901

  17.08

  کاردانی

  902

  حسابداری بازرگانی - حسابداری

  دوم

  109

  89140671076

  شاهمرادی بزچلویی-پریسا

  891

  18.17

 

  کاردانی

  902

  کاردانی معماری

  اول

  110

  89140671027

  بیات-شکوفه

  891

  17.50

  کاردانی

  902

  کاردانی معماری

  دوم

  111

  89140671098

  علی پوریان- آذر

  891

  17.17

  کاردانی

  902

  کاردانی معماری

  سوم

  112

  89140681195

  بور-مهری

  891

  17.92

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  اول

  113

  89140681127

  فرجی-سوسن

  891

  17.17

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  دوم

  114

  90140681026

  اکبری-عاطفه

  901

  18.18

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  اول

  115

  90140681195

  محمدی-زینب

  901

  17.9

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  دوم

  116

  90140682057

  ترک کجوری-امید

  901

  17.78

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  سوم

  117

  90240681002

  توکلی-معصومه

  902

  17.05

  کاردانی

  902

  کاردانی حسابداری

  اول

  118

  89150422053

  نیک پی بالاده- سجاد

  891

  17.08

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات( ICT )-کاربردهای ICT

  اول

  119

  89250432010

  رضائیان-جابر

  892

  18.96

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع

  اول

  120

  90150432045

  سلیمانی کوتنایی-محمدباقر

  901

  17.03

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع

  اول

  121

  89150442034

  حسینی-احسان

  891

  19.08

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  اول

  122

  89150442092

  مرادی-محمد

  891

  18.46

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  دوم

  123

  89150442031

  حسن زاده-میثم

  891

  18.37

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  سوم

  124

  90150442108

  اسلامی چلندر- علی اکبر

  901

  18.39

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  اول

  125

  90250442012

  شورج سمائی- محسن

  902

  17.58

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی کنترل ابزاردقیق

  اول

  126

  89150452089

  محبی - مجید

  891

  17.84

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  اول

  127

  89150452035

  خسروی - بابک

  891

  17

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  دوم

  128

  90150452015

  پورباقر-کیوان

  901

  19

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  اول

  129

  90150452034

  رابعه حدادی-نیما

  901

  17.02

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  دوم

  130

  89150461103

  نجفی-زهرا

  891

  17.95

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  اول

  131

  89150471010

  اسماهیل پور - معصومه

  891

  17.44

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  اول

  132

  90150471063

  عالی انگاس-نسیم

  901

  19.13

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  اول

  133

  90150471005

  حبیبی-بتول

  901

  18.95

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  دوم

  134

  90150471050

  زارع-سهیلا

  901

  18.42

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  سوم

  135

  90250471010

  شرج شریفی- شبنم

  902

  18.28

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  اول

  136

  90250471001

  محسنی-نسترن

  902

  17

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی معماری

  دوم

  137

  89150482101

  کاویان پور-محمد

  891

  19.67

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  اول

  138

  89150482027

  توکلی-ابوالفضل

  891

  19

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  دوم

  139

  90150481033

  حسین زاده-اتنا

  901

  17.38

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  اول

  140

  90150481046

  دیوسالار-صغری

  901

  17.38

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  دوم

  141

  90150481044

  دهقان-زینب

  901

  17.05

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  سوم

  142

  90250482001

  کمالی کفراتی-باقر

  902

  18.5

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  اول

  143

  90250481010

  قاضی نژاد- آزاده

  902

  17.43

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  علمی - کاربردی حسابداری

  دوم

  144

  90150492107

  یوسفی-ابراهیم

  901

  18.76

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی عمران- عمران

  اول

  145

  90150491028

  حبشی-اقدس

  901

  17.44

  کارشناسی ناپیوسته

  902

  مهندسی تکنولوژی عمران- عمران

  دوم

 


۱۳۹۰/۷/۲۴ - لیست دانشجویان ممتاز در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89

  رشته: کاردان فنی برق – الکترونیک

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88140662008

  علی اکبر اسلامی

  881

  55/18

  892

  اول

  88440662001

  امیر عباس کردنائیج

  881

  29/18

  892

  دوم

  88140662060

  علیرضا صادقی نژاد پاریزی

  881

  09/17

  892

  سوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته کنترل وابزار دقیق

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88150442026

  کامبیز ثابت کلام

  881

  58/19

  892

  اول

  88150442040

  علی حیدری

  881

  47/18

  892

  دوم

  88150442028

  حمید جباری

  881

  3/18

  892

  سوم

  89150442034

  احسان حسینی

  891

  16/19

  892

  اول

  89150442031

  میثم حسن زاده

  891

  9/17

  892

  دوم

  89150442092

  محمد مرادی

  891

  09/17

  892

  سوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته انتقال وتوزیع

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  871431026

  مجتبی آرام

  871

  76/17

  892

  اول

  88150432094

  امیر کویک

  881

  92/18

  892

  اول

  88150432003

  حسین آذر کمان زاده

  881

  87/18

  892

  دوم

  88150432013

  روح اله آهی

  881

  76/18

  892

  سوم

  89150432035

  ابراهیم رحمانی

  891

  23/19

  892

  اول

  89150432044

  حسین روحانی

  891

  21/17

  892

  دوم

 

  ******************************

 

 

  رشته: مهندسی معماری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88130571033

  سیده فاطمه حسینی

  881

  01/18

  892

  اول

  88130571041

  الهام رحیمی مقدم

  881

  76/17

  892

  دوم

  88130572057

  میلاد عابدینی

  881

  56/17

  892

  سوم

  89130572020

  سعید پور نوروز

  891

  91/17

  892

  اول

  89130571026

  سمیرا چاوشیان

  891

  65/17

  892

  دوم

  89130571056

  یاسمن عبدالهی

  891

  34/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: ناپیوسته عمران

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88150492073

  علی علا

  881

  14/18

  892

  اول

  88150492056

  نوروز ساسی فرهنگ

  881

  06/17

  892

  دوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته سخت افزار کامپیوتر

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  871461003

  آرمان امامی ناحیه

  871

  21/18

  892

  اول

  872461010

  فرزاد مهانیان خامنه

  872

  49/18

  892

  اول

  872462007

  آزاده ایزد یار

  872

  14/18

  892

  دوم

  872462010

  پریا روز بخشیان

  872

  8/17

  892

  سوم

  88150461065

  مرجان صدیقی

  881

  5/19

  892

  اول

  88150462105

  فرهاد مصطفایی

  881

  19

  892

  دوم

  88150461081

  سمیرا غفاری

  881

  82/18

  892

  سوم

  89150461103

  زهرا نجفی

  891

  79/17

  892

  اول

  89150462067

  اقبال عبداللهی

  891

  04/17

  892

  دوم

 

  ******************************

 

 

  رشته: کاردانی معماری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88140671122

  نسترن محسنی

  881

  4/17

  892

  اول

  88140672057

  محمد علی روحی

  881

  36/17

  892

  دوم

  89140671073

  مهسا سلیمانی اسبو کلایی

  891

  17/18

  892

  اول

  89140671099

  گلناز علیزاده سولده

  891

  75/17

  892

  دوم

  89140671112

  سمیرا کالجی

  891

  72/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88130531064

  انیس علی پور

  881

  72/19

  892

  اول

  88130532035

  مهران دلفان آذری

  881

  59/18

  892

  دوم

  88130531007

  دنیا الغوثی

  881

  99/17

  892

  سوم

  89130531029

  فاطمه خردادی کوشالی

  891

  25/19

  892

  اول

  89130531048

  ساناز شیرزاد سقاواز

  891

  56/18

  892

  دوم

  89130531056

  سخیه عالمی رستمی

  891

  8/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  861512001

  نیلوفر جلیلی

  861

  11/17

  892

  اول

  862512003

  فاطمه هاشمی

  862

  18

  892

  اول

  871512009

  فاطمه کاسه گر

  871

  23/18

  892

  اول

  871512008

  فرشته محمدی شلمانی

  871

  46/17

  892

  دوم

  871512005

  محدثه پور علی اشکلک

  871

  28/17

  892

  سوم

  872511001

  کوشا پارسا مهر

  872

  11/19

  892

  اول

  88130511052

  سپیده صالحی گیلاندهی

  881

  97/17

  892

  اول

  88130511055

  سیده سمیرا طالبی سنگدهی

  881

  95/17

  892

  دوم

  88130511084

  زینب موحدی

  881

  59/17

  892

  سوم

  89130511021

  نجمه تقی زاده

  891

  7/17

  892

  اول

  89130511008

  زهرا اسدی سنگاچینی

  891

  58/17

  892

  دوم

  89130511092

  زهرا یوسف پور

  891

  38/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی صنایع

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  89130542056

  محمد عباس پور

  891

  56/18

  892

  اول

  89130542014

  ارسلان باقری شبانکاره

  891

  19/18

  892

  دوم

  89130541044

  رعنا سلطان زاده خراسانی

  891

  83/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی منابع طبیعی - شیلات

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  871521002

  علی جدید فر

  871

  71/18

  892

  اول

  871522016

  سونا مقصودی

  871

  92/17

  892

  دوم

  871522011

  فاطمه زارعی

  871

  7/17

  892

  سوم

  872521004

  ابوذر گرایلی

  872

  42/18

  892

  اول

  872521003

  مرتضی زمیری

  872

  91/17

  892

  دوم

  88130521014

  فرزانه جعفری

  881

  31/19

  892

  اول

  88130521055

  الناز غفاری چراتی

  881

  66/18

  892

  دوم

  88130521021

  سپیده حسین جان زاده سرستی

  881

  75/17

  892

  سوم

  89130521089

  مهرناز نوری

  891

  27/18

  892

  اول

 

  ******************************

 

  رشته: فناوری اطلاعات

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  89150422015

  جواد حسین زاده

  891

  05/17

  892

  اول

 

  ******************************

 

 

  رشته: کاردانی عمران

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  872691003

  آرمان قدرتی

  872

  83/17

  892

  اول

  88140692117

  ابراهیم یوسفی

  881

  67/18

  892

  اول

  89140691097

  سمیرا وجودی

  891

  19/18

  892

  اول

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی ناپیوسته معماری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  872472001

  فاطمه حسین تهرانی

  872

  81/19

  892

  اول

  872472003

  نازنین محسنی

  872

  19

  892

  دوم

  872471005

  علی عصار

  872

  47/18

  892

  سوم

  88150471005

  شبنم آزادی

  881

  56/19

  892

  اول

  88150471013

  الهام امین زی

  881

  04/19

  892

  دوم

  88150471036

  سمیرا حسینی

  881

  83/18

  892

  سوم

  88250471001

  فاطمه رجبی

  882

  78/18

  892

  اول

  89150471072

  هنده عسگرزاده

  891

  13/18

  892

  اول

  89150471042

  پریسا خوان یغما

  891

  05/18

  892

  دوم

  89150471012

  هاله عبدالهی امانی

  891

  18

  892

  سوم

  89150471046

  راضیه رحمتی

  891

  18

  892

  سوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  88150451009

  طلا سادات امامی

  881

  65/18

  892

  اول

  88150451039

  لیلا خزایی کوهپر

  881

  35/18

  892

  دوم

  88150452002

  کاظم ابراهیمیان

  881

  35/18

  892

  دوم

  88150451034

  سیده نرگس حسینی

  881

  06/18

  892

  سوم

  89150452039

  سروش دیوسالار

  891

  27/19

  892

  اول

  89150452040

  میثم رحمانی

  891

  47/18

  892

  دوم

  89150452023

  سعید تورانی

  891

  95/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  851552003

  ساناز روز فراخ

  851

  85/17

  892

  اول

  861551002

  محمد بهره مند

  861

  29/18

  892

  اول

  861551009

  داود طالبی

  861

  73/17

  892

  دوم

  861551010

  معین لهاشی نژاد

  861

  16/17

  892

  سوم

  862551001

  مجتبی احمدی

  862

  43/18

  892

  اول

  871551008

  حسام مطهری

  871

  18/19

  892

  اول

  871552013

  مائده درستکار اسلامی

  871

  3/18

  892

  دوم

  871552005

  ندا محمدی

  871

  18/17

  892

  سوم

  872552004

  مرجان حسینی سیانکی

  872

  03/19

  892

  اول

  88130551084

  کبری هادیپور

  881

  98/17

  892

  اول

  88130551035

  حمیرا ذکایی

  881

  42/17

  892

  دوم

  88130551013

  شقایق جعفرقلی تبار بیشه

  881

  26/17

  892

  سوم

  89130551050

  ارغوان شمس الدین سعید

  891

  02/18

  892

  اول

  89130551038

  عاطفه زکایی

  891

  17/17

  892

  دوم

 

  ******************************

 

  رشته: کاردانی حسابداری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  89140681116

  سمیرا عزتی

  891

  26/18

  892

  اول

  89140681127

  سوسن فرجی

  891

  25/18

  892

  دوم

  89140681038

  زینب پیش سراییان

  891

  61/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی مترجمی زبان

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  862222005

  فاطمه السادات حسینی

  862

  28/17

  892

  اول

  871222002

  فاطمه خاکپور

  871

  3/19

  892

  اول

  874222001

  مریم فرجی پول

  871

  33/18

  892

  دوم

  871221002

  امیرحسین اصغرزاده معلم

  871

  17/18

  892

  سوم

  872222004

  شمسیه سالار

  872

  47/17

  892

  اول

  872222007

  سهیلا رنجبر گنگرج

  872

  39/17

  892

  دوم

  872222012

  سودابه صاقپور

  872

  12/17

  892

  سوم

  88130221026

  مرجان پاشازانوس

  881

  7/18

  892

  اول

  88130221111

  عاطفه محمودی

  881

  39/18

  892

  دوم

  88130221105

  صدف گلریز تطفی

  881

  03/18

  892

  سوم

  89130221061

  الهام علیزاده ایلخابلدر

  891

  89/18

  892

  اول

  89130222013

  سینا اکبر نیا خاکی

  891

  06/18

  892

  دوم

  89130221071

  سمیه قمی اویلی

  891

  98/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: کاردانی حسابداری بازرگانی

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  89140541034

  نرگس بی نیاز

  891

  5/18

  892

  اول

 

  ******************************

 

 

 

  رشته: کارشناسی حسابداری

 

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  861192023

  یاسمن عاطف یکتا

  861

  05/17

  892

  اول

  871192002

  سلیمه سعادتی

  871

  33/18

  892

  اول

  871192007

  فاطمه اسکندری

  871

  14/18

  892

  دوم

  871192005

  مهرنوش افقهی

  871

  04/18

  892

  سوم

  872192014

  فرزانه نوروز پور بزاز

  872

  53/18

  892

  اول

  88130192006

  سعید اسکی

  881

  71/18

  892

  اول

  88130191018

  مهتاب پیش سرائیان انگاس

  881

  61/18

  892

  دوم

  88130191107

  ریحانه یزدانی

  881

  49/18

  892

  سوم

  89130191010

  سیده رقیه آصفی

  891

  11/19

  892

  اول

  89130191029

  لیلا توکلی

  891

  57/18

  892

  دوم

  89130192063

  یاسین سلیمانی

  891

  02/18

  892

  سوم

 

  ******************************

 

  رشته: کارشناسی ناپیوسته حسابداری

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  872482005

  سمر آرین نژاد

  872

  74/18

  892

  اول

  88150482112

  بهادر کرمی

  881

  32/19

  892

  اول

  88150482129

  سید داود موسوی

  881

  18/18

  892

  دوم

  88150481059

  نسیم دهقان گرده

  881

  99/17

  892

  سوم

  89150481037

  سید منیره حسینی

  891

  43/17

  892

  اول

  89150481067

  سحر سعیدی

  891

  42/17

  892

  دوم

  89150482101

  محمد کاویان پور

  891

  39/17

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی اقتصاد

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  871202007

  زبیده پارساجو

  871

  11/18

  892

  اول

  871201005

  کاوه پورغفور

  871

  15/17

  892

  دوم

  872202005

  فاضله خجیر انگاس

  872

  81/18

  892

  اول

  872202001

  روجا نامی

  872

  73/17

  892

  دوم

  88130201106

  محدثه واحدی

  881

  89/19

  892

  اول

  88130201108

  عاطفه یزدانی

  881

  38/19

  892

  دوم

  88130201036

  زهره حیدردخت سوستانی

  881

  36/19

  892

  سوم

  89130201041

  محبوبه حسنعلی نژاد رودسری

  891

  75/17

  892

  اول

  89130202091

  داوود مرادی لات محله

  891

  53/17

  892

  دوم

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی مدیریت صنعتی

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  861211002

  مصطفی شیخ پور شمعجاران

  861

  11/18

  892

  اول

  861212024

  محبوبه نوریان

  861

  1/17

  892

  دوم

  862212012

  مژگان ملکی

  862

  52/19

  892

  اول

  864212001

  طاهره رزاقی سنگ تجن

  862

  11/19

  892

  دوم

  862212001

  سیده محدثه حسینی

  862

  72/18

  892

  سوم

  871212005

  زکیه گلین امیری

  871

  41/19

  892

  اول

  871211006

  یاسر مشایخ حسینی

  871

  99/18

  892

  دوم

  871212016

  تینا ملائی توانی

  871

  91/18

  892

  سوم

  872212003

  آمنه نعمتی

  872

  75/17

  892

  اول

  88130212026

  سید زین العابدین حسینی

  881

  47/19

  892

  اول

  88130211057

  پریسا شجاعی

  881

  36/19

  892

  دوم

  88130211097

  منا مقصودی رحیم آبادی

  881

  27/19

  892

  سوم

  89130211046

  فاطمه رضایی

  891

  88/18

  892

  اول

  89130211080

  کتایون کاویانپور

  891

  66/18

  892

  دوم

  89130211039

  مریم خلیلی مرکیه

  891

  21/18

  892

  سوم

 

  ******************************

  رشته: کارشناسی حقوق

 

  شماره دانشجویی

  نام ونام خانوادگی

  ترم ورودی

  معدل

  ترم جاری

  رتبه

  861102013

  سحر کاظمیان

  861

  38/17

  892

  اول

  871101006

  حمید احمدیان

  871

  31/17

  892

  اول

  871102017

  سیده مریم حسینی

  871

  26/17

  892

  دوم

  88130101063

  زهره عالی

  881

  39/18

  892

  اول

  88130102075

  مهدی کسایی

  881

  19/18

  892

  دوم

  88130101088

  اشرف السادات موسوی

  881

  93/17

  892

  سوم

  89130102005

  مهران احمدی

  891

  47/19

  892

  اول

  89130102013

  حسین اکبری طاحونه

  891

  1/19

  892

  دوم

  89130101058

  نرجس طالبی

  891

  9/18

  892

  سوم

 

  ******************************

 


۱۳۸۹/۷/۲۷ - اسامی دانشجویان ممتاز رشته های مختلف موسسه در نیمسال دوم 88

  ممتازین 882 کاردانی حسابداری

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  توکلی-ابوالفضل

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  21

  18.43

  اصغری-معصومه

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  18

  17.14

  کاویان پور-محمد

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  21

  18.29

  خواجه حسینی-مریم

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  20

  17.99

  بلده یی-مریم

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  22

  19.61

  ترکی-اسلام

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  22

  19.09

  غلامی-سوری

  اقتصاد و علوم اداری

  کاردانی حسابداری

  18

  18.47

 

  ممتازین 882 کارشناسی اقتصاد

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  مرادی-ملیحه

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  22

  17.09

  متین-شهاب

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  19.5

  عابدیان-علی

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  19

  18.62

  میرمطهری-سیده زهرا

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  19

  18

  پارساجو-زبیده

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  19.1

  زحمتکش-محسن

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  18.07

  کیهانی-سجاد

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  17.84

  خجیرانگاس-فاضله

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

  17.25

  نامی-روجا

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  21

  17.12

  یزدانی-عاطفه

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  19

  19.76

  واحدی-محدثه

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  19

  19.14

  حیدردخت سوستانی-زهره

 

  اقتصاد و علوم اداری

  علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی

  20

 

  19

 

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی حسابداری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  یوسفیان-صبا

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  18.98

  سام خانیانی-وحید

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  17

  17.41

  حاتمی-سارا

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  19

  17.3

  حبیبی-نفیسه

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  17

  18.41

  هادیان سیدمحله-سیده سمانه

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  17.57

  پور باقر فرزقی-ایمان

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  17.25

  خدادادی-مرتضی

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  19

  18.12

  اسکندری-فاطمه

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  17.96

  آقا جان اشکوری-امید

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  17.77

  ملکی-آذر

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  18.02

  روستائی-محمد

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  22

  17.91

  نادری نیا-زهرا

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  22

  17

  ایرانشاهی-فاطمه

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  19

  17

  اسکی-سعید

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  19.15

  ذبیحی-حمیدرضا

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  17

  18.5

  محمودبابویی-فرشته

  اقتصاد و علوم اداری

  کارشناسی حسابداری

  20

  18.35

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی حقوق

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  جان احمدی-سمیه

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  17

  17.15

  حدادی-امید

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  19

  18.24

  کاظمیان-سحر

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  19

  17.53

  بلاغی اینالو-حامد

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  22

  17.27

  راعی سئیج-غلامرضا

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  20

  19.27

  رهنما-محمد

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  22

  17.05

  جعفری-سجاد

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  17

  19.47

  دانشفر-مهدیه

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  22

  19.05

  طالبی-سمیرا

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  20

  19

  داودی اشلقی-اشکان

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  20

  17.4

  موسوی-اشرف السادات

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  20

  18.75

  فدایی لیما-فرشید

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  23

  18.53

  حسینی-سیدحسین

  اقتصاد و علوم اداری

  حقوق

  22

  18.16

 

  ممتازین 882 مترجمی زبان انگلیسی

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  نوریان لالایی-حمید

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  19

  18.65

  زکی-سیده حمیده

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  17

  18.53

  نجا ر صادقی-سمیرا

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  18

  18.19

  نورنژاد-هادی

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  18

  18.36

  فرجی پول-مریم

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  17

  19.29

  آمالی امیری-فائزه

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  17

  18.62

  علی پور-ابوذر

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  17

  18.09

  صادقپور-سودابه

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  21

  17.88

  پاشازانوس-مرجان

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  19

  18.84

  امیرسلیمانی-ربابه

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  18

  18.56

  محمودی-عاطفه

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  18

  18.56

  گلریز تطفی- صدف

  اقتصاد و علوم اداری

  مترجمی زبان انگلیسی

  19

  17.84

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی مدیریت صنعتی

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  فقیه علی آبادی-محمدحسین

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  21

  19.6

  ایراندوست-مسیب

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  19

  18.82

  الهوئی-سمانه

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  18

  18.39

  ازوجی-فرشید

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  22

  19.05

  فطرتی-ساناز

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  23

  18.4

  فاضل-سمیه

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  20

  18.25

  ملکی-مژگان

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  24

  19.63

  حسینی-سیده محدثه

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  23

  18.74

  اسداله ئی-زهرا

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  21

  18.38

  مشایخ حسینی-یاسر

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  23

  19.61

  ابوالقاسمی-آزاده

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  23

  19.35

  فضیلت-محسن

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  18

  18.58

  کفشگرجلودار-فاطمه

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  20

  18.88

  حسینی-سیدزین العابدین

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  19

  17.84

  مقصودی رحیم ابادی-منا

  اقتصاد و علوم اداری

  مدیریت صنعتی

  22

  17.34

 

 

  ممتازین 882 ناپیوسته حسابداری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  یعقوبی-پروین

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  23

  19.39

  مرادی-طاهره

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  23

  19.22

  جوانمرد کردیانی-حسن

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  17

  19.09

  افتخاری سراجاری-آتیه

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  20

  18.8

  خانعلی زاده-حمیدرضا

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  20

  18.4

  نقی زاده-هادی

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  22

  18.3

  سپهری-کاملیا

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  20

  17.85

  گرجی پور-سعید

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  20

  17.68

  مقبلی گورجق-زیبا

  اقتصاد و علوم اداری

  علمی - کاربردی حسابداری

  19

  17.62

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  وفایی صفت-شیما

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  17

17.24

  رضوی ناچویی-یاسر

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  19

18.95

  سیفی-آرام

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  17

18.74

  خزائی پول-سارا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  19

18.58

  شکری-مرتضی

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  18

18.78

  نیازی-اکبر

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال و توزیع

  19

17.3

 

 

  ممتازین 882 مهندسی منابع طبیعی - شیلات ،تکثیر وپرورش آبزیان

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  جدید فرد-علی

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  22

  18.77

  رجب زاده-زهرا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  19

  18.7

  مقصودی-سونا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  19

  18.5

  جعفری کلیجی-آلیکا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  20

  17

  جعفری-فرزانه

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  20

  18.1

  غفاری چراتی-الناز

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  20

  18.07

  صمدی-تارا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - شیلات(تکثیروپرورش آبزیان)

  20

  18.06

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  خالقی-حمید

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

  19

18.79

  شربتی-ابراهیم

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

  23

18.73

  احمدی همابادی-ابوالفضل

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

  18

18.69

  سلیمیان-محسن

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی کنترل وابزار دقیق

  20

17.7

 

 

  ممتازین 882 رشته کاردان فنی برق - الکترونیک

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  کوزه گرکالجی-زهرا

  فنی و مهندسی

  کاردان فنی برق-الکترونیک

  19

17.37

  اسلامی-علی اکبر

  فنی و مهندسی

  کاردان فنی برق-الکترونیک

  17

18.65

  نقیبی نیرسی-سیدقاسم

  فنی و مهندسی

  کاردان فنی برق-الکترونیک

  19

17.24

 

 

  ممتازین 882 رشته کاردانی عمران

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  قدرتی-آرمان

 

  فنی و مهندسی

  کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

 

  20

 

  17.5

 

 

 

  ممتازین 882 رشته کاردانی معماری

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  عبداللهی امانی-هاله

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  22

  19.41

  دریانی-منیره

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  21

  17.86

  شفائی-آزاده

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  20

  17.8

  شیرین- زهرا

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  20

  17.15

  محسنی-نسترن

  فنی و مهندسی

  کاردانی معماری

  20

  17.1

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی ناپیوسته عمران

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  جباری شیادهی-سیداصغر

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  20

  17.91

  اسدی حمید

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  24

  17.19

  علا-علی

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  19

  17.82

  جابری حسن ابادی-ابوالفضل

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  19

  17.34

  مسعودیان-سهیلا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران

  19

  17.18

 

 

  ممتازین 882 رشته کارشناسی ناپیوسته معماری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  قاسمی پیربلوطی-مینا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  18

  18.17

  فتحی-زهرا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  18

  17.64

  صیادی-پویا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  20

  17.55

  حسین تهرانی-فاطمه

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  20

  18.93

  دوگر- مریم

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  19

  18.37

  دمرچلی-شیرین

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  18

  18.36

  سالاریان-هما

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی معماری

  19

  17.92

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  الغوثی-دنیا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری (جنگلداری)

  19

  17.36

  نوبهارقزلجه میدان-سودابه

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری (جنگلداری)

  19

  17.16

  براری-مهران

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری (جنگلداری)

  19

  17.13

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  مرادی-آذر

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  17

  18.69

  علی محمدی-زهره

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.64

  میر رضائی ساروی-سیده ندا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  17

  18.57

  محمدی حسن آبادی-اسماءالسادات

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.15

  کاسه گر-فاطمه

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.59

  پور علی اشکلک-محدثه

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.56

  سام دلیری-ندا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  19

  18.45

  پارسا مهر-کوشا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  22

  18.06

  جباری زیدهی-جواد

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.57

  طالبی سنگدهی-سیده سمیرا

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  20

  18.25

  صالحی گیلاندهی-سپیده

  فنی و مهندسی

  مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

  19

  18.21

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  خاکپور-مسعود

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  21

  18.93

  کریمی-محمد

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  20

  18.64

  انگورج تقوی-ندا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  17

  18.44

  کوه فر محسن

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  18

  17.72

  کیان-حسین

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  20

  17.43

  جورشعبانی-علی

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  20

  17.73

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  رضایی-هادی

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  21

  18.67

  روحی طواف-نرگس

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  20

  18.59

  شکوری مقدم-فاطمه

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  20

  17.95

  سجادی منش-سهراب

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  21

  18.55

  مهانیان خامنه فرزاد

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  19

  18.39

  ابراهیمی-ندا

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  18

  17.86

  فولادی پناه-توحید

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  19

  18.26

  صدیقی-مرجان

  فنی و مهندسی

  مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

  20

  17.05

 

 

  ممتازین 882 رشته مهندسی معماری

 

  نام خانوادگی و نام

  نام دانشکده

  رشته

  تعداد واحد اخذ شده

  معدل

  درویش-مرضیه

  فنی و مهندسی

  مهندسی معماری

  17

  18.91

  علی زاده گلدیانی- بهنام

  فنی و مهندسی

  مهندسی معماری

  18

  18.53

  علوی-سیده مهسا

  فنی و مهندسی

  مهندسی معماری

  17

  18.43