اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه کامپیوتر
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۵/۲۹ - اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه کامپیوتر

  - دکترعباس مدرکی

  - دکترامیرخانجانزاده کاکرودی

 - دکتر شهریارتمندانی  

 - مهندس محسن نژاد خیرالله  (دانشجوی دکتری)

 - دکترسیدیاسر بزرگی راد    

 - دکتر جواد وحیدی 

 - دکتر حسین نعمت زاده