اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه کامپیوتر
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۵/۲۹ - اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه کامپیوتر


اعضای هیات علمی 


  آقای دکترشهریارتمندانی (مدیرگروه مقطع ارشد)
  آقای دکتر محسن نژاد خیرا... 
(مدیرگروه مقاطع کاردانی و کارشناسی)
  آقای دکتر عباس مدرکی
  آقای دکتر حسین نعمت زاده بالاگتابی
  خانم دکتر زهرا نعمت زاده بالاگتابی
  آقای دکتر جواد وحیدی
  آقای دکتر یاسر بزرگی راد
 خانم دکتر سمانه نوری درویش ( مدیرگروه )
  خانم مهندس الناز عسگری صوفی