اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه کامپیوتر
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۵/۲۹ - اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه کامپیوتر


اعضای هیات علمی 


  آقای دکترشهریارتمندانی (مدیرگروه مقطع ارشد)
  آقای دکتر عباس مدرکی
  آقای دکتر حسین نعمت زاده بالاگتابی
  خانم دکتر زهرا نعمت زاده بالاگتابی
  آقای دکتر جواد وحیدی
  آقای دکتر یاسر بزرگی راد
 خانم دکتر سمانه نوری درویش ( مدیرگروه )
 آقای مهندس محسن نژاد خیرا...
  خانم مهندس الناز عسگری صوفی