اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه برق
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۹/۳ - اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه برق

1- دکترسید صالح قریشی امیری

2- دکتر سودابه سلیمانی

3- دکتر مجید آقابابائی

4- دکتر پویا ترک زاده

5- دکتر امیرخانجانزاده کاکرودی

6- دکتر شهریارتمندانی ( مدیر گروه تحصیلات تکمیلی )

7- دکتر فرامرزسلطان کریمی

8- دکتر مهدی رادمهر

9- دکتر احمد احمدی

10-دکتر عبدالرضانوری شیرازی