اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۵/۲۹ - هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد

  - دکتر محمد هادی رجایی لیتکوهی

  - دکتر امیرمنصورطهرانچیان

  - دکتر وحیدتقی نژاد عمران

  - دکتر محمد تقی گیلک حکیم آبادی

 - دکتر رضا ایزدی 

 - آقای علیرضا شاطری امیری

 - آقای حسن عید محمد زاده (دانشجوی دکتری)

 - آقای فرامرز نیازی (مدیر گروه اقتصاد)