اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه حسابداری
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۵/۲۹ - هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه حسابداری

  - دکتر سید محمدرضا رییس زاده (مدیرگروه مقطع ارشد)

  - دکتر عباسعلی پور آقاجان

  - دکتر یوسف تقی پوریان

-   آقای رضا ایزدی (دانشجوی دکتری) و (مدیرگروه مقطع کاردانی، کارشناسی)

  - آقای فرامرز نیازی (دانشجوی دکتری)

  - سرکار خانم مریم حجتی

  - خانم آیدا مهدوی لنجی

  - آقای ابراهیم محسنی

  - آقای مهران سلوری