تقویم آموزشی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۵/۵/۱۹ - تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

AWT IMAGE


۱۳۹۵/۳/۲۳ - تقویم آموزشی دوره تابستان 95

AWT IMAGE


۱۳۹۴/۱۰/۲۰ - تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی95-94

AWT IMAGE


۱۳۹۴/۵/۱۴ - تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

AWT IMAGE


۱۳۹۴/۴/۲ - اصلاحیه تقویم آموزشی تابستان 94

AWT IMAGE


۱۳۹۳/۹/۲۵ - اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی94-93

AWT IMAGE


۱۳۹۳/۳/۴ - تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی94-93

  اطلاعیه

  زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

  ثبت نام

  93/06/09 الی 16/06/93

  شروع کلاس ها

  93/06/22

  حذف و اضافه

  93/07/05 الی 10/07/93

  پایان کلاس ها

  93/10/11

  شروع امتحانات

  93/10/13 الی 01/11/93

 

 

  شهریار تمندانی

  سرپرست معاونت آموزشی


۱۳۹۳/۳/۴ - تقویم آموزشی تابستان 93

  اطلاعیه

  زمان بندی دوره تابستان 93

  ثبت نام دوره تابستان

  93/04/18  الی 20/04/93

  شروع کلاس ها

  93/04/25   

  پایان کلاس ها

  93/05/31

  شروع و پایان امتحانات

  93/06/02 الی 06/06/93

 

 

  شهریار تمندانی

  سرپرست معاونت آموزشی


۱۳۹۲/۹/۱۷ - تقویم آموزشی نیمسال دوم 93- 92

  باسمه تعالی

  تقویم آموزشی نیمسال دوم 93- 92

  دانشگاه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره)

 

  ثبت نام به ترتیب مقاطع و ورودی ها

  28/10/92 الی 3/11/92

  ثبت نام با تاخیر(کلیه مقاطع و ورودی ها)

  جمعه و شنبه 4 و 5/11/92

  حذف و اضافه به ترتیب مقاطع و ورودی ها

  23/11/92 لغایت 25/11/92

  شروع کلاس ها(کلیه مقاطع و ورودی ها)

 

  12/11/92

 

  پایان کلاس(کلیه مقاطع و ورودی ها)

  16/3/93

  شرو ع امتحان(کلیه مقاطع و ورودی ها)

  24/3/93

 

 

  مهندس شهریار تمندانی

  سرپرست معاونت آموزشی


۱۳۹۲/۴/۴ - تقویم آموزشی نیمسال اول 93-92

بسمه تعالی

  اطلاعیه

تقویم آموزشی نیمسال اول 93-92

  دانشگاه علامه محدث نوری (ره)

 

  انتخاب واحد

  ثبت نام با تاخیر

  92/06/06 لغایت 92.06/11

92/06/13 و 92/06/14

  زمان حذف و اضافه

  92/06/23 لغایت 92/06/28

  زمان شروع کلاس ها

92/06/16

  هفته ارزشیابی

  92/09/12 لغایت92/10/12

  آخرین مهلت حذف ترم

92/09/30

  حذف اضطراری

 92/09/19  لغایت 92/09/25

  پایان کلاس های آموزشی

92/10/05

  شروع امتحانات

  92/10/07 لغایت 92/10/19

 

  هوشنگ صابری مقدم

  سرپرست معاونت آموزشی