رشته های تحصیلی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۱/۵/۲۳ - رشته های تحصیلی دانشگاه
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کاردانی پیوسته
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 الکترونیک - الکترونیک عمومی  برق - الکترونیک  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
2 کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر- نرم افزار  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
4 نقشه کشی معماری - معماری  معماری     حسین سالاریان  رحیم عمران زاده 332
3 حسابداری بازرگانی - حسابداری  حسابداری رضا ایزدی  سعید رادفر 322
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کارشناسی پیوسته  
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 حقوق  حقوق    جمشید یحیی پور فرح خیری 322
2 علوم قضایی حقوق جمشید یحیی پور فرح خیری 322
3 مهندسی برق برق  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
4 مهندسی پزشکی ( بیو الکتریک) برق    سمانه نوری درویش رحیم عمران زاده 332
5 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر- نرم افزار  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
6  مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات IT کامپیوتر- نرم افزار  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
7 مهندسی عمران  عمران حمیدرضا ناصر سعید اکرم اسلامی 332
8 مهندسی مکانیک  مکانیک   سمانه نوری درویش  رحیم عمران زاده 332
9 مهندسی صنایع صنایع  سمانه نوری درویش  رحیم عمران زاده 332
10 مهندسی معماری  معماری   حسین سالاریان  مهناز جهانشاهی  332
11 روانشناسی روانشناسی   ام هانی علیزاده مهناز جهانشاهی  332
12 مدیریت صنعتی  مدیریت   ام هانی علیزاده سعید رادفر 322
13 علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی  اقتصاد رضا ایزدی فرح خیری 322
14 مترجمی زبان انگلیسی  زبان   کریم شعبانی امیرآباد فرح خیری 322
15 زبان و ادبیات انگلیسی زبان کزیم شعباتی امیر آباد فرح خیری 322
16 حسایداری  حسابداری رضا ایزدی سعید رادفر 322
17 حسابداری - دولتی حسابداری رضا ایزدی سعید رادفر 322
18 حسابداری - مالیاتی  حسابداری رضا ایزدی سعید رادفر 322
19 مهندسی انرژی  انرژی   حمیدرضاناصرسعید اکرم اسلامی 332
20 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست منابع طبیعی   یونس یعقوب زاده  رحیم عمران زاده 332
21 مهندسی منابع طبیعی - شیلات  منابع طبیعی   یونس یعقوب زاده  رحیم عمران زاده 332
22 مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری  منابع طبیعی   یونس یعقوب زاده  رحیم عمران زاده 332
23 مدیریت بازرگانی مدیریت   ام هانی علیزاده سعید رادفر 322
24 علوم ورزشی ورزش .... ..... 322
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کاردانی ناپیوسته 
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 کاردان فنی برق - الکترونیک  برق - الکترونیک  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
2 ساختمان - کارهای عمومی ساختمان  عمران حمید رضا ناصر سعید اکرم اسلامی 332
3 کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان عمران حمیدرضا ناصر سعید اکرم اسلامی 332
4 کاردانی معماری  معماری    حسین سالاریان  رحیم عمران زاده 332
5 کاردانی حسابداری  حسابداری  رضا ایزدی  سعید رادفر 322
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کارشناسی ناپیوسته
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک  برق - الکترونیک  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
2 مهندسی تکنولوژی برق - ابزار دقیق و کنترل برق - کنترل و ابزاردقیق  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
3 مهندسی تکنولوژی برق - قدرت  برق - الکترونیک  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
4 مهندسی تکنولوژی برق - انتقال و توزیع برق - شبکه های انتقال و توزیع  سمانه نوری درویش  مهناز جهانشاهی  332
5 مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- کاربردهای ICT برق - الکترونیک  سمانه نوری درویش  اکرم اسلامی 332
6 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - نرم افزار  کامپیوتر - نرم افزار  سمانه نوری درویش  اکرم اسلامی 332
7 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - سخت افزار  کامپیوتر - سخت افزار  سمانه نوری درویش  اکرم اسلامی 332
8 مهندسی تکنولوژی عمران - عمران  عمران حمیدرضا ناصر سعید اکرم اسلامی 332
9 مهندسی اجرایی عمران  عمران حمیدرضا ناصر سعید اکرم اسلامی 332
10 مهندسی تکنولوژی معماری  معماری    حسین سالاریان  اکرم اسلامی 332
11 علمی کاربردی حسابداری  حسابداری  رضا ایزدی سعید رادفر 322
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کارشناسی ارشد
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 حقوق خصوصی  حقوق   محمود امامی  معصومه قویدل 233
2 فقه و حقوق خصوصی حقوق   محمود امامی  معصومه قویدل 233
3 فقه و حقوق جزا حقوق   محمود امامی  معصومه قویدل 233
4 آموزش زبان انگلیسی  زبان   کریم شعبانی امیرآباد  معصومه قویدل 233
5 حسابداری  حسابداری    سیدمحمدرضارئیس زاده معصومه قویدل 233
6 مدیریت صنعتی مالی  مدیریت  علیرضا کیمیایی معصومه قویدل 233
7 مهندسی عمران - سازه عمران   حمیدرضا ناصرسعید علی اکبر توکلی 233
8 علوم اقتصادی  اقتصاد سیدمحمدرضارئیس زاده علی اکبر توکلی 233
9 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر - نرم افزار شهریار تمندانی علی اکبر توکلی 233
10 مهندسی معماری  معماری    حسین سالاریان علی اکبر توکلی 233
11 مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیکی  برق    شهریار تمندانی  علی اکبر توکلی 233
12 مهندسی برق- سیستمهای قدرت برق    شهریار تمندانی  علی اکبر توکلی 233
13 مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی  برق    شهریار تمندانی  علی اکبر توکلی 233
14 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته  کامپیوتر احسان میرانی  علی اکبر توکلی 233
15 مدیریت مالی - گرایش مالی مدیریت  سیدمحمدرضارئیس زاده معصومه قویدل
16 مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی مدیریت سیدمحمدرضارئیس زاده معصومه قویدل 233
17 مشاوره - گرایش مشاوره خانواده روانشناسی ام هانی علیزاده معصومه قویدل 233