رشته های تحصیلی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۹/۶ - رشته های تحصیلی دانشگاه
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کاردانی پیوسته
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 الکترونیک - الکترونیک عمومی  برق - الکترونیک  حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  332
2 کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر- نرم افزار محسن نژاد خیرالله  مهناز جهانشاهی  332
4 نقشه کشی معماری - معماری  معماری     حسین سالاریان  رحیم عمران زاده 332
3 حسابداری بازرگانی - حسابداری  حسابداری مهران سلوری 322
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کارشناسی پیوسته  
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 حقوق  حقوق    جمشید یحیی پور 322
2 علوم قضایی حقوق جمشید یحیی پور 322
3 مهندسی برق برق حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  332
4 مهندسی پزشکی ( بیو الکتریک) برق    محسن نژاد خیرالله رحیم عمران زاده 332
5 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر- نرم افزار  محسن نژاد خیرالله  مهناز جهانشاهی  332
6  مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات IT کامپیوتر- نرم افزار  محسن نژاد خیرالله  مهناز جهانشاهی  332
7 مهندسی عمران  عمران علیرضا منصوری 332
8 مهندسی مکانیک  مکانیک   محسن نژاد خیرالله  رحیم عمران زاده 332
9 مهندسی صنایع صنایع  اصغر آقاجان پور  رحیم عمران زاده 332
10 مهندسی معماری  معماری   حسین سالاریان  مهناز جهانشاهی  332
11 روانشناسی روانشناسی   ام هانی علیزاده مهناز جهانشاهی  332
12 مدیریت صنعتی  مدیریت  اصغر آقاجان پور 322
13 علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی  اقتصاد مهران سلوری 322
14 مترجمی زبان انگلیسی  زبان   کریم شعبانی امیرآباد 322
15 زبان و ادبیات انگلیسی زبان کزیم شعباتی امیر آباد 322
16 حسایداری  حسابداری مهران سلوری 322
17 حسابداری - دولتی حسابداری مهران سلوری 322
18 حسابداری - مالیاتی  حسابداری مهران سلوری 322
19 مهندسی انرژی  انرژی   حمیدرضا ناصرسعید 332
20 مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست منابع طبیعی   یونس یعقوب زاده  رحیم عمران زاده 332
21 مهندسی منابع طبیعی - شیلات  منابع طبیعی   یونس یعقوب زاده  رحیم عمران زاده 332
22 مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری  منابع طبیعی   یونس یعقوب زاده  رحیم عمران زاده 332
23 مدیریت بازرگانی مدیریت  اصغر آقاجان پور 322
24 علوم ورزشی ورزش اصغر آقاجان پور 322
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کاردانی ناپیوسته 
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 کاردان فنی برق - الکترونیک  برق - الکترونیک حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  332
2 ساختمان - کارهای عمومی ساختمان  عمران علیرضا منصوری 332
3 کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان عمران علیرضا منصوری 332
4 کاردانی معماری  معماری    حسین سالاریان  رحیم عمران زاده 332
5 کاردانی حسابداری  حسابداری  مهران سلوری  322
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کارشناسی ناپیوسته
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک  برق - الکترونیک حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  332
2 مهندسی تکنولوژی برق - ابزار دقیق و کنترل برق - کنترل و ابزاردقیق حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  332
3 مهندسی تکنولوژی برق - قدرت  برق - الکترونیک حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  332
4 مهندسی تکنولوژی برق - انتقال و توزیع برق - شبکه های انتقال و توزیع حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  332
5 مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- کاربردهای ICT برق - الکترونیک  محسن نژاد خیرالله 332
6 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - نرم افزار  کامپیوتر - نرم افزار محسن نژاد خیرالله  332
7 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - سخت افزار  کامپیوتر - سخت افزار  محسن نژاد خیرالله 332
8 مهندسی تکنولوژی عمران - عمران  عمران علیرضا منصوری 332
9 مهندسی اجرایی عمران  عمران علیرضا منصوری 332
10 مهندسی تکنولوژی معماری  معماری    حسین سالاریان  332
11 علمی کاربردی حسابداری  حسابداری  مهران سلوری 322
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کارشناسی ارشد
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
1 حقوق خصوصی  حقوق   محمود امامی  معصومه قویدل 233
2 فقه و حقوق خصوصی حقوق   محمود امامی  معصومه قویدل 233
3 فقه و حقوق جزا حقوق   محمود امامی  معصومه قویدل 233
4 آموزش زبان انگلیسی  زبان   کریم شعبانی امیرآباد  معصومه قویدل 233
5 حسابداری  حسابداری    سیدمحمدرضارئیس زاده معصومه قویدل 233
6 مدیریت صنعتی مالی  مدیریت احسان میرانی انارمرزی معصومه قویدل 233
7 مهندسی عمران - سازه عمران   حمیدرضا ناصرسعید 233
8 علوم اقتصادی  اقتصاد سیدمحمدرضارئیس زاده 233
9 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر - نرم افزار شهریار تمندانی 233
10 مهندسی معماری  معماری    حسین سالاریان 233
11 مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیکی  برق  حمید ملکی زاده  233
12 مهندسی برق- سیستمهای قدرت برق   حمید ملکی زاده 233
13 مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی  برق  حمید ملکی زاده 233
14 مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته  کامپیوتر احسان میرانی انارمرزی 233
15 مدیریت مالی - گرایش مالی مدیریت  سیدمحمدرضارئیس زاده معصومه قویدل 233
16 مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی مدیریت احسان میرانی انارمرزی معصومه قویدل 233
17 مشاوره - گرایش مشاوره خانواده روانشناسی ام هانی علیزاده معصومه قویدل 233
18 مهندسی صنایع صنابع احسان میرانی انارمرزی 233