معرفی ریاست
بایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۱/۵/۲۳ - ریاست دانشگاه۱۳۹۱/۵/۲۳ - ریاست دانشگاه

معرفی  رییس دانشگاه :  دکتر محمود امامی نمینی (دارای مدرک دکترای دولتی در حقوق از فرانسه)

  - عضو هیأت مؤسس دانشگاه

  - عضو هیأت علمی دانشگاه و چهرۀ ماندگار دانشگاه

  - مدیر گروه کارشناسی ارشد حقوق 

  - مشاور حقوقی دانشگاه

  - عضو هیأت اجرایی جذب عضو هیأت علمی

  - عضو کمیتۀ منتخب

  - عضو هیأت تجدیدنظر کمیتۀ تخلفات اداری

  پژوهش های علمی  :

  - تألیف کتاب «بررسی تطبیقی نهادهای قضایی و تربیتی کودکان و نوجوانان بزهکار» انتشارات دانشگاه علامه محدث نوری 1381

  - مقالات چاپ شده در نشریات علمی:

  - «نظام حقوق کیفری در مصر باستان» پژوهشنامۀ علوم انسانی دانشگاه مازندران شماره 2- 1380

  - «جایگاه حقوقی زن نزد ساسانیان» متن کامل مقاله در مجموعۀ مقالات همایش علمی بررسی وضعیّت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران- دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران 1382

  - «بطلان یا صحّت تعلیق در اعمال حقوقی» ، مجلّۀ علمی پژوهشی مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 63- 1383

  - «مهرّیۀ سنگین و پیامدهای آن، مجلۀ علمی I.S.C. دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان شماره 14- 1385

  - «ماهیّت مَهر و نقد مهرّیه های سنگین» مجلۀ علمی پژوهشی مقالات و بررسیها، دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی دانشگاه تهران شماره 86- 1386

  - مقاله  در همایش منطقه ای نور : یکصد سال قانونگذاری ایران در قلمرو آیین دادرسی کیفری  مورخ 89/9/18 تحت عنوان " دادرسی کیفری در ایران باستان "

  - شرح و نقدی بر ماده 691 قانون مدنی مجله علمی پژوهشی حقوق و علوم سیاسی پژوهشگاه فلسفه و حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت معلم تهران  91/4/31

 - کتاب بررسی فقهی حقوقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم با همکاری آقای کریم راجی ، انتشارات دانشگاه علامه محدث نوری 1395

   - مقاله بررسی تطبیقی تعهدات بانک گشاینده در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ریالی و مقررات یو سی پی 600، با همکاری آقایان دکتر عبدالحمید مرتضوی و محسن آقا پور، پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران سال اول شماره اول 1394

 - مقاله بررسی تطبیقی عقیم شدن هدف قرارداد در حقوق ایران و انگلیس ، ارایه شده و منتشره در دومین کنفرانس بین الملی علوم تکنولوژی و مهندسی استانبول ترکیه 2016 ، با همکاری خانم پریسا مشایخی و آقای دکتر علی محمد زاده.

  - پست الکترونیکی: Allamehmohades@yahoo.com

  - تلفن:44511860-011

  - همراه: 1112011-0911 (با پیغام)