اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه برق
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۹/۳ - اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه برق

       آقای دکتر شهریارتمندانی (مدیر گروه مقطع ارشد)                                                     
       آقای دکتر مجید آقابابائی                                                                                                
       آقای دکتر ابراهیم رحیم پور                                                                                         
       آقای دکترحمید ملکی زاده                                                                                               
       آقای دکتر محمدرضاسهیلی فر                                                                                      
       آقای دکتر امیرخانجانزاده                                                                                               
       آقای دکتر فرامرزسلطان کریمی                                                                                      
      خانم دکتر سمانه نوری درویش (مدیرگروه پایه )                                                            
      خانم مهندس النازعسگری صوفی