اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه برق
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۹/۳ - اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه برق

       آقای دکتر شهریارتمندانی (مدیر گروه مقطع ارشد) 
       آقای دکتر محسن نژاد خیر الله (مدیر گروه مقاطع کاردانی و کارشناسی)                                            

       آقای دکتر مجید آقابابائی                                                                                                
       آقای دکتر ابراهیم رحیم پور                                                                                         
       آقای دکترحمید ملکی زاده                                                                                               
       آقای دکتر محمدرضاسهیلی فر                                                                                      
       آقای دکتر امیرخانجانزاده                                                                                               
       آقای دکتر فرامرزسلطان کریمی                                                                                      
      خانم دکتر سمانه نوری درویش                                                           
      خانم مهندس النازعسگری صوفی