اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه منابع طبیعی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - معرفی اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه منابع طبیعی

- آقای یونس یعقوب زاده (دانشجوی دکتری) مدیر امور دانشجویی و مدیر گروه منابع طبیعی محیط زیست وشیلات ومدیر گروه دروس عمومی وپایه