اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۲/۵/۲۹ - هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه اقتصاد

- دکتر محمد هادی رجایی لیتکوهی

- دکتر امیرمنصور طهرانچیان

- دکتر وحید تقی مژاد عمران

- دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی

 - دکتر رضا ایزدی (مدیر گروه اقتصاد)

 - آقای علیرضا شاطری امیری

 - آقای حسن عید محمد زاده(دانشجوی دکتری)