اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه مدیریت
بایگانی اخبار این بخش:



۱۳۹۲/۵/۲۹ - هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه مدیریت صنعتی

  

 

دکتر ام هانی علیزاده صحرایی(مدیر گروه)

دکتر رضا توکلی مقدم

آقای علیرضا کیمیایی (دانشجوی دکتری)

آقای علی احسانی (دانشجوی دکتری)

آقای سیداحسان میرانی انارمرزی