لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۶/۳/۲۸ - لیست پایان نامه های فارسی دفاع شده سال های 1394 -1395

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

سال دفاع

1

کیومرث اسماعیلی لیما

مهندسی برق

بهبود قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن خود ترمیمی شبکه

 دکترسودابه سلیمانی

1395

2

محمد حسین گودرزوند

مهندسی برق

برسی عولمل اثر بخش در بهبود عملکرد موتورهای القایی خطی یکطرفه جهت رسیدن به ÷ایداری شبکه

 دکترسید صالح قریشی

1395

3

پریا              زمانی

مهندسی برق

رمز نگاری تصویر با استفاده از الگوریتم فیبو ناجی

 دکترمجید آقا بابائی

1395

4

مصطفی تقوی جلودار

مهندسی برق

بهبود پایداری ولتا ژریز شبکه ها با در نظر گرفتن تاثیر خودروهای الکتریکی قابل اتصال به شبکه

 دکترسعید لسان

1395

5

محمدثه       کارگر

مهندسی برق

محاسبه و شبیه سا زی ضریب جذب فوتون در نانوسیم های  zno

 دکترسید صالح قریشی

1395

6

محسن   شورج سمائی

مهندسی برق

طراحی و شبیه سازی سلول های خورشیدی با هدف افزایش راندمان در سیستم های قدرت

 دکترسید صالح قریشی

1395

7

طاهر قنبر پور

مهندسی برق

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده و خازن ها به منظور کاهش تلفات در شبکه توزیع برق منطقای غرب مازندران

 دکترسید صالح قریشی

1395

8

علیرضا محمد قلی بیکی

مهندسی برق

تخصیص بهینه بار جهت دستیابی به قابلیت خود ترمیمی در شبکه های توزیع انرژی هوشمند

 دکترسودابه سلیمانی

1395

9

راضیه کمایی

مهندسی برق

شبیه سازی میزان جذب فوتون در نقاط کوانتومی گرافنی

سید صالح قریشی

1395

10

پویا حیدری

مهندسی برق

ارائه روشی جدید برای رد یابی نقطه توان ماکزیمم توان در آرایه های فتو ولتائی در شرایط سایه جزئی

 دکترسعید لسان

1395

11

نسترن کیان بخت

مهندسی برق

استفاده از تصاویر ستارگان برای پیدا کردن موقعیت در ناوبری در یایی

 دکترمجید آقابابائی

1395

12

سمانه اسدی

مهندسی برق

بررسی الگوریتم های تشخیص در سنجش از دور تصاویر

 دکترسید صالح قریشی

1395

13

اسماعیل درویش

مهندسی برق

طراحی بهینه مبد لهای توان در خودروهای هیبر یدی به منظور بهبود کارایی آن

 دکترسودابه سلیمانی

1395

14

مهدی منتظری

مهندسی برق

فیلتر کالمن تعمیم یافته برای برآورد میزان شارزباتری لیتیم یون در خودروهای برقی

 دکترسید صالح قریشی

1395

15

زهرا کوزه گر

مهندسی برق

طراحی پیوندp-nبا استفاده از نانوسیم های znoو محاسبه مشخصات الکتریکی آن

 دکترسید صالح قریشی

1395

16

الناز صوفی عسگری

مهندسی برق

شبیه سازی سلول خورشیدی مبتنی بر نانوسیم های   znoونقاط کوانتومیcdse

 دکترسید صالح قریشی

1395

17

پریسا نبی زاده

حسابداری

تاثیر راهبر دی شرکتی و ساختار مالکیت بر اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

18

حسین ولی پور

حسابداری

تاثیرکارایی مدیریت سرمایه در گردش بر عملکردهای مالی و اقتصادی شرکته های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

19

قهرمان حسینی

حسابداری

بررسی تاثیر پاداش نقدی مدیر مستقل بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته دشده در بورس اوراق

بهادر تهران

 دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

20

فاطمه هوشنی

حسابداری

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

21

زهرا کشاورز

حسابداری

تاثیر فشار رفتارهای فرصت طلبانه و مکانیزم های نظارتی بر مدیرت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترمحمد رضا رضا رییس زاده

1395

22

زهرا پولادی

حسابداری

انگیزه تقلب و عوامل فرصت موثر بر مدیریت

 دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

23

آزده ذکریا پور

حسابداری

بررسی رابطه بین رفتارفرصت طلبانه مدیران و مکانیزمنظارتی با مدیرت سود

 دکتریوسف تقی پور یان

1395

24

نگین محسنی بند پی

حسابداری

تاثیرسرمایه گذاران نهادی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

25

مونا اسدی لشکناری

حسابداری

تاثیر بحران های مالی بر محافظه کاریو کیفیت سود شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

26

محسن حسین زاده

حسابداری

افشای ساختار حاکمیت شرکتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه

 دکتریوسف تقی پوریان

1395

27

سمیرا موسوی

حسابداری

تاثیر حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری بر ساختار سرمایه شرکت های کوچک و متوسطو شرکتهای بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

28

سحر سلطان خمسی

حسابداری

کیفیت حسابرسی مستقل و ساختار مالکیت اثر متقابل و تاثیر آن بر مدیرت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

29

امیر     تقی پور

حسابداری

بررسی ارتباط بین محدویت مالی با هزینه سرمایه کیفیت حسابرسی و کیفیت سود

دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

30

خدیجه کرد ناییج

حسابداری

بررسی رابطه بین پیش بینی ورشکستگی با ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

31

باقر کمالی کفراتی

حسابداری

تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

32

عباس    مهدیان

حسابداری

بررسی تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

33

رقیه    آصفی

حسابداری

تاثیر مالکیت خانوادگی با توجه به فرصت های رشد بر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

 دکترعباسعلی پور آقاجان

1395

34

نرگس بی نیاز

حسابداری

بررسی تاثیر سیا ستهای پولی انقباضی و حسابداری محافظه کاری بر اعتبار تجاری در شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترعباسعلی پور آقا جان

1395

35

فاطمه زهرا حسین زاده

حسابداری

تاثیر تمر کز مالکیت بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 دکترمحمد رضا رییس زاده

1395

36

مصطفی روز بهان

عمران- سازه

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‍راگ‍ر ج‍رم‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ ب‍ا س‍خ‍ت‍ی‌ غ‍ی‍ر خ‍طی‌ ب‍ر پ‍اس‍خ‌ س‍ازه‌ه‍ای‌  چ‍ن‍د درج‍ه‌ آزادی‌

 دکتراحسان جهانی

1395

37

زهرا مسعودی

عمران- سازه

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ خ‍راب‍ی‌ در س‍ازه‌ه‍اب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ ت‍ف‍اض‍ل‍ی‌ چ‍ن‍د م‍رح‍ل‍ه‌ای‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌

 دکترمحمد سید پور

1395

38

غلام رضا حسین پور

عمران- سازه

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر زم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍ر خ‍واص‌ ت‍ازه‌ و س‍خ‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ت‍ن‌ خ‍ود ت‍راک‍م‌ ح‍اوی‌ پ‍ودرپ‍رل‍ی‍ت‌

 دکترمیلاد ابراهیم نژاد

1395

39

مصطفی باقریان شامیر

عمران- سازه

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍م‌ اف‍زای‍ی‌ ال‍ی‍اف‌ پ‍ل‍ی‌ پ‍روپ‍ی‍ل‍ن‌ و ب‍از ال‍ت‌ ب‍ر م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ی‍زک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ت‍ن‌   scc  ح‍اوی‌ ن‍ان‍و م‍واد

 دکترعلی صدر ممتازی

1395

40

پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، ف‍ائ‍ق‍ه‌

عمران- سازه

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍ن‍دس‍ه‌ ال‍م‍ان‌ ش‍ک‍ل‌ پ‍ذی‍ر،ب‍رم‍ق‍اوم‍ت‌ و ج‍ذب‌ ان‍رژی‌ در م‍ه‍ارب‍ن‍دی‌ ه‍ای‌ ه‍م‌ م‍ح‍ور

 دکترآرش بهار

1394

41

کاوه        هورفر

عمران- سازه

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍ار دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍ی‍اف‌ ه‍ی‍ب‍ری‍د

 دکترزهرا تبریزیان

1394

42

شهرام چائی چی

عمران- سازه

م‍طال‍ع‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ن‍گ‍دان‍ه‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ب‍ر خ‍واص‌ ب‍ت‍ن‌ ح‍اوی‌ م‍ت‍اک‍ائ‍ول‍ن‌ ت‍ح‍ت‌ ش‍رای‍ط ع‍م‍ل‌ آوری‌ م‍ت‍ف‍اوت‌

 دکترسید یاسین موسوی

1394

43

الهام جعفری

عمران- سازه

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ف‍ش‍اری‌ ب‍ت‍ن‌ ح‍اوی‌ زئ‍ول‍ی‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ م‍ن‍طق‍ی‌ ف‍ازی‌

 دکترسید یاسین موسوی

1394

44

انیس حسینی

عمران- سازه

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ف‍ش‍اری‌ ب‍ت‍ن‌ ح‍اوی‌ زئ‍ول‍ی‍ت‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

دکترسید یاسین موسوی

1394

45

اسماعیل نصیر نیا

عمران- سازه

ت‍اث‍ی‍ر پ‍ولازون‌ پ‍وم‍ی‍س‌ ب‍ر خ‍واص‌ ب‍ت‍ن‌ ت‍ازه‌ و س‍خ‍ت‌ ش‍ده‌ خ‍ود ت‍راک‍م‌

 دکترسپیده رحیمی

1395

46

محمد محتشم معین

عمران- سازه

ت‍اث‍ی‍ر ش‍رای‍ط م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍م‍ل‌ آوری‌ ب‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر ض‍رب‍ه‌ ی‌ ب‍ت‍ن‌ ال‍ی‍اف‍ی‌

 دکترسید یاسین موسوی

1395

47

مهرداد وطن دوست

عمران- سازه

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ات‍ص‍ال‌ rcs ب‍ه‌ روش‌ اج‍زای‌ م‍ح‍دودو ارائ‍ه‌ج‍زئ‍ی‍ات‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ای‌,دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ م‍ح‍دث‌ ن‍وری‌,۱۳۹۵,ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍

 دکتررحمت مدند وست

1395

48

معصومه حسینی

عمران- سازه

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ خ‍راب‍ی‌ در س‍ازه‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ خ‍ف‍اش‌ اص‍لاح‌ ش‍ده‌

 دکترمحمد سیدپور

1395

49

طاه‍ری‌، ع‍ادل‌

عمران- سازه

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ک‍م‍ان‍ش‌ پ‍ی‍چ‍ش‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ت‍ی‍ر ه‍ای‌ I ش‍ک‍ل‌ ب‍ا ج‍ان‌ م‍وج‍دار

 دکترعلی دلنواز

1394

50

مرتضی قره باغی

عمران- سازه

ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌ پ‍ل‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍دوق‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍اب‍ت‍ن‌ س‍ب‍ک‌ و ال‍ی‍اف‌ ف‍ولادی‌ و پ‍روپ‍ل‍ی‍ن‌

 دکترزهرا تبریزیان

1395

51

مهدی طورچی رودسری

عمران- سازه

ت‍اث‍ی‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ج‍زا و ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ از ان‍واع‌ ال‍ی‍اف‌ ه‍ا ب‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌ ض‍رب‍ه‌ ای‌ آن‌

 دکترسید یاسین موسوی

1395

52

افشین گل نارنجبن

عمران- سازه

ارزی‍اب‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ ق‍اب‍ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ م‍ت‍وس‍ط دارای‌ م‍ی‍راگ‍ره‍ای‌ اص‍طح‍ک‍اک‍ی‌ وی‍س‍ک‍وزت‍ح‍ت‌ زم‍ی‍ن‌ ل‍رزه‌ ه‍ای‌ ن‍زدی‍ک‌ گ‍س‍ل‌

 دکترحسین قاسم نزاد مقری

1395

53

جواد پروانه بروجنی

عمران- سازه

ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ت‍وزی‍ع‌ م‍اده‌ و  ف‍ش‍ارب‍ر ض‍ری‍ب‌ ش‍دت‌ در م‍خ‍زن‌ اس‍ت‍وان‍ه‌ای‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار FGM ب‍ا ت‍رک‌ ن‍ی‍م‌ ح‍ض‍وری‌ (س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌)

 دکترسپیده رحیمی

1395

54

آمنه      فاضلی

عمران- سازه

ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍راگ‍ر ج‍رم‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌TMD ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ت‌ زل‍زل‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍وزه‌ دورو ن‍زدی‍ک‌

 دکتراحسان جهانی

1395

55

افسانه غلامی

علوم اقتصادی

برسی تاثیر تحریم های اقتصادی بین المللی بر تجارت خارجی کشورهای هدف با آمریکا

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

66

داود  مرادی

علوم اقتصادی

برسی تاثیر کارایی بازار ارز وامکان سود آوری قواعد تجاری در اقتصاد ایران

 دکترهادی رجایی

1395

67

هدیه امیری

علوم اقتصادی

بررسی لاثر گذاری نوسانات بازده قیمت فلزات گران بهابر نوسانات بازده بازار سهام

 دکترمحمد علی احسانی

1395

68

طاهره رودگر

علوم اقتصادی

آزمون تداخل بین انتقال تقاضا و اثرات تورمی واقعی سیاست پولی در ایران

دکترامیر منصور طهران چیان

1395

69

زهرا مرادی

علوم اقتصادی

تاثیر درجه باز بودن تجاری بر شاخص رفاه در ایران

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

70

زهرا هادی قلعه جوقی

علوم اقتصادی

شایسته از دیدگاه اسلام کار

 دکترمحمد تقی گیلک

1395

71

اختر مجیدی

علوم اقتصادی

تعیین کنند ه های خروج سرمایه

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

72

الهام اسادات قصاب

علوم اقتصادی

تاثیر تورم                                              و نابرابری توزیع در آمد بر امنیت غذایی در ایران

 دکترا میر منصور طهران چیان

1395

73

سعید پور محمد

علوم اقتصادی

اثر ساختار مالیاتی بر فساد در کشورهای منتخب

 دکترمحمد تقی گیلک

1395

74

رقیه شعبانی

علوم اقتصادی

توسعه مالی و اقتصاد زیر زمینی :مطالعه موردی ایران

 دکتروحید تقی نژاد عمران

1395

75

احمد علی همایونی

علوم اقتصادی

نقش نهادهای سیاسی در اثر بخشی استقلال بانک مرکزی

 دکترمحمد تقی گیلک

1395

76

ابراهیم شعبانپور

علوم اقتصادی

عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک های تجاری

 دکترمحمد تقی گیلک

1395

77

فاطمه اصغر پور

علوم اقتصادی

تاثیرات نوسان دستمزد بر رشد اقتصادی :مطالعه موردی ایران

 دکتروحید تقی نزاد عمران

1395

78

ساناز عظیمی

علوم اقتصادی

عوامل موثر بر بی انضباطی مالی :

مطلعه موردی ایران

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

79

محمد حسین قبادی

علوم اقتصادی

اثر سیاست های متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه:یک رهیافت تجربی

دکترمحمد هادی رجایی

1395

80

وجیه ابوذری

علوم اقتصادی

اثرات آستانه ای نوسانات بهای نفت بر بازدهی سهام: مطلعه موردی ایران

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

81

سید عباس مومنی

علوم اقتصادی

شدت انرزی و بررسی عوامل موثر بر آن در مورد کشورهای منتخب عضو اوپک

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

82

محمد عباس زاده

علوم اقتصادی

تخمین تابع تقاضای سپرده های قرض الحسنه :مطا لعه موردی اقتصاد ایران

 دکترامیر منصور طهران چیان

1395

83

زهره     عالی

حقوق

برسی فقهی حقوقی قتل ناشی از سرایت

 دکتربیت الله دیوسالار

1395

84

افشین    همتی

حقوق

ماهیت و اعتبار گزارش اصلاحی

 دکترایمان پور علی

1395

85

ناصر   ملک محمدی

حقوق

مالکیت منفعت در اجاره

 دکترمحمود امامی نمین

1395

86

نیوشا     عبدی

حقوق

مطا لعه آیین دادرسی دعاوی خانوادگی

 دکترمحمود امامی نمین

1395

87

سونیا زارع تمسک

حقوق

مسئولیتاجتماعی شرکت ها و رویکرد مقررات آن در حقوق شرکتهای سهامی ایران

 دکترجمشید یحیی پور

1395

88

محمد صادق حسینی

حقوق

وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرار دادهای پیش فروش آپارتمان

 دکترعلی محمدزاده

1395

89

محمد هاشمی

حقوق

بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت کیفری نوجوانان در ایران

 دکترمحمد نبی پور

1395

90

منیره هاشمی

حقوق

مالکیت ناپایداردر نظام حقوقی ایران

 دکترجمشید یحیی پور

1395

91

ملیحه موزونی

حقوق

طرح دعاوی طاری در داوری

 دکترایمان پور علی

1395

92

امیر   محمدی

حقوق

بررسی فقهی حقوقی ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

 دکتربیت الله دیوسالار

1395

93

فاطمه    سعدی

حقوق

نسبت میان شروع به جرم در حقوق کیفری و مقدمه فعل حرام در اصول فقه

 دکترمحمد نبی پور

1395

94

ابراهیم     روان

حقوق

شرط تحکیم در قرار دادها

 دکترعلی    محمدزاده

1395

95

مریم     قزوینی

حقوق

برسی تطبیقی احاله در حقوق ایران و انگلیس

دکترمحمود امامی نمین 

1395

96

سودابه    ابراهیمی

حقوق

مقایسه مجازات های تکمیلی و تبعی و جایگاه آنها در حدود

 دکترمحمد   نبی پور

1395

97

الیاس    گرجی

حقوق

مقایسه مبانی مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی 1375 با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 1392

 دکترمحمود   امامی نمین

1395

98

عبد الحمید  ریگی

حقوق

جایگاه توبه در حقوق جزای ماهوی و شکلی

 دکترمحمد   نبی پور

1395

99

جواد    بهرامی

حقوق

مبانی فقهی و جزایی بغی در مقایسه با جرم سیاسی

 دکترمحمد نبی  پور

1395

100

الهام   تشخیصی

حقوق

امتناع شرط و آثار آن در حقوق ایران و فقه اسلامی

دکترعلی   محمد زاده

1395

101

امیر حسین مقصودی

حقوق

هبه اموال غیر مادی

 دکترعلی   محمد زاده

1395

102

زهرا    قاسم زاده

حقوق

مد ل های حاکمیت شرکتی و مدل مناسب برای شرکتهای سهامی ایران

 دکترجمشید   یحیی پور

1395

103

مریم     فلاحپور

حقوق

ضمانت اجراییمعامله به قصد فرار ازدین در حقوق ایران و فقه امامیه با تاکید بر قانون جدید نحوهی اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394

 دکتر  حمید       ابهری

1395

104

اشرف السادات موسوی

حقوق

داوری در دعاوی خانوادگی و آثار آن

 دکترعلی     محمد زاده

1395

105

فرید طاهری توبن

حقوق

مبانی تجدید نظر خواهی از احکام کیفری در فقه و حقوق

 دکتربیت الله دیوسالار

1395

106

سمیرا اعجمی

حقوق

مسئولیت مدنی ستاد دیه

 دکترعلی محمد زاده

1395

107

پریسا    مشایخی

حقوق

ظهور شر کت های تک نفره در ایران

 دکترعلی   محمد زاده

1395

108

علی خوانسالار

حقوق

آیین رسید گی در شورای حل اختلاف با مقایسه قوانین مرتبط

 دکترجمشید یحیی پور

1395

109

سید حسین حسینی

حقوق

زیادت و منقصت مبیع از میزان قرار دادی بررسی تطبیقی ردر حقوق ایران و کنوانسیون بین المللی کالا 1980 وین

 دکترایمان   پورعلی

1395

110

عادل تقی زاده

حقوق

نفاذ امر کیفری در امر حقوقی

 دکترعلی محمد زاده

1394

111

سید سعید صادقی

حقوق

ماهیت و آثار حقوقی انتقال ارادی حقوق ناشی از آفرینش های فکری

 دکترعلی محمد زاده

1394

112

احمد   عباسی

حقوق

اسقاط حق اقامه دعوا

 دکترایمان  پورعلی

 1394

115

معصومه نوش آبادی

حقوق

ماهیت قراردادوکالت دادگستری و تعهدات وکیل

 دکترعلی محمد زاده

1394

116

رقیه   ذوالفقاری

حقوق

ارکان مالکیت در حقوق ایران

 دکترعلی محمد زاده

1394

117

سیده سکینه هاشمیان

حقوق

تاثیر زوال دعوای اصلی بر دعاوی طاری

 دکترعلی محمد زاده

1394

118

فاطمه  محسنی

حقوق

ماهیت و آثار حقوقی طلاق توافقی

دکترعلی محمد زاده

1394

119

جمال نیک کار

حقوق

بررسی قواعد تسلیط ولاضرر در تعامل پادگان های نظامی با املاک مجاور

 دکترمحمود امامی نمین

1394

120

عقیل  سلطانی

حقوق

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامیسر دفتران و دفتر یاران اسناد رسمی

دکترحمید ابهری

1394

121

علیرضا حسین زاده

حقوق

احکام غیابی چالش هاو راهکارهای آن

دکترعبد الحمید مرتضوی

1394

122

سیده شیدا میر حسینی

حقوق

مبانی و ماهیت مسئولیت زوج در پرداخت حقوق مالی زوجه

دکتر علی محمد زاده

1394

123

سیده مریم حسینی

حقوق

تغییر جنسیت انسان و آثار حقوقی آن

دکتر علی محمد زاده

1394

124

کریم   راجی

حقوق

برسی شرط عدم تمتع جنسی در رابطه بین زوجین (در حقوق ایران)

دکتر بیت الله دیوسالار

1394

125

محبوبه زره داریان

حسابداری

اثر آگاهی سرمایه گذار و نگرش به ریسک درک شده بر رفتارسرمایه گذاران بورس اوراق بهادر تهران

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

126

اسماعیل آذر باد

حسابداری

بررسی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت و محدویت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

127

بهمن بابا کشی زاده

حسابداری

بررسی اثر تمرکز مالکیت بر به موقع بودن سود با تاکید بر خصوصیات سهامدارعمده

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

128

مریم رجب زاده

حسابداری

تاثیر حاکمیت شرکتی بر سطح افشای شرکت های خانوادگیو غیر خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر عباسعلی پور آقاجان

1394

129

مهدی بشیری

حسابداری

تاثیر حاکمیت شرکتی بر اقلام تعهدی اختیاری

دکتر محمد رضا رییس زاده

1394

130

ام البنین اسد الهی

حسابداری

بررسی تاثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط بر فعالیت تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر عباسعلی پور آقاجان

1394

131

آسیه فلاح عابد

حسابداری

رابطه بین ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

132

سمیرا جعفر نزاد ثانی

حسابداری

بررسی میزان تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر محدویت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر محمد رضا رییس زاده

1394

133

مریم حسن پور

حسابداری

اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

134

الهام    رضایی

حسابداری

بررسی رابطه برخی از جنبه های مدیریت سرمایه در گردش با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر محمد رضا پورعلی

1394

135

گلشن درویش پور

حسابداری

بررسی رابطه افشای مسئولیت اجتماعی با ثروت سهامداران

دکتر محمد رضا پورعلی

1394

136

سید یوسف سجادی

حسابداری

بررسی اثر شیوه های تامین مالی و اندازه بازاربر ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر محمد رضا رییس زاده

1394

137

عابد      رزاقی

حسابداری

بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر روی کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

138

سحر ایزدی

حسابداری

تاثیر سرمایه گذاری و ساختار مالکیت بر ارتباط بین مخارج سرمایه ای و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر محمدرضا رییس زاده

1394

139

فاطمه هوشنی

حسابداری

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر عباسعلی پور آقاجان

1394

140

وحید   علوی

حسابداری

بررسی تاثیر مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر عباسعلی پور آقاجان

1394

141

بهمن لاسمی

حسابداری

تاثیر سرمایه فکری بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

عباسعلی پور آقاجان

1394

142

مجتبی عرفانیان

حسابداری

تاثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

عباسعلی پور آقاجان

1394

143

سید سقا حسینی

حسابداری

بررسی تاثیر ساختار مالی اهرم مالی و سود آوری بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر عباسعلی پور آقاجان

1394

144

عسگری ید اللهی

حسابداری

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با تصمیمات مدیرت مالی و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

145

حیدر ململی

حسابداری

بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارائه مجددصورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر محمد رضا رییس زاده

1394

146

محبوبه آمار لو

حسابداری

تاثیر مالکیت خانوادگی و غیر خانوادگی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

دکتر محمد رضا رییس زاده

1394

147

مهتاب پیش سرائیان انگاس

حسابداری

پیش بینی قصد سرمایه گذاران فردی از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر تهران با استفاده از معادلات ساختاری

دکتر یوسف تقی پوریان

1394

148

مصطفی ربعی کفشگر

علوم اقتصادی

تاثیر مالیات بر کیفیت حکمرانی در کشورهای در حال توسعه منتخب

دکتر محمد تقی گیلک

1394

149

خدیجه بزرگی

علوم اقتصادی

اثر فساد مالی بر اقتصاد سایه ای مطالعه موردی کشورهای با در آمد متوسط

دکتر وحید تقی نزاد عمران

1394

150

بهنام دادشی

علوم اقتصادی

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری کل عوامل تولید کشورهای منتخب عضو منا

دکتر محمد تقی گیلک

1394

151

محدث واحدی

علوم اقتصادی

بررسی اثر استقلال بانک مرکزی بر بی ثباتی مالی مطالعه موردی کشورهای منطقه منا

دکتر وحید تقی نژاد عمران

1394

152

آتنا جوربنیان

علوم اقتصادی

تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر نرخ تورم :مطالعه موردی کشورهای منطقه منا

دکتر امیر منصور طهران چیان

1394

153

سیده فهیمه حسینی

علوم اقتصادی

همگرایی سطح زندگی در استان های منتخب ایران

دکتر محمد تقی گیلک

1394

154

عاطفه یزدانی

علوم اقتصادی

بررسی نا متقارنی اثر تغییر قیمت نفت بر بازده بازار سهام

دکتر وحید تقی نژاد عمران

1394

155

ملیحه مرادی

علوم اقتصادی

بررسی اثرات متقابل سرمایه سلامت و آموزش در ایران

دکتر امیر منصور طهران چیان

1394

156

زهرا بیجنوند

علوم اقتصادی

بررسی اثر کسری بودجه بر نرخ بهره اسمی در ایران

دکتر وحید تقی نژاد عمران

1394

157

سکینه مصطفی پور

علو م اقتصادی

مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد در ایجاد چرخه های تجاری ایران

دکتر امیر منصور طهران چیان

1394

158

رامین نادری

علوم اقتصادی

تاثیر قیمت حامل های انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران

دکتر امیر منصور طهران چیان

1394

159

مریم اسلامی کلیجی

علو م اقتصادی

تاثیر سیا ست های مالی و انضباط مالی بر تورم در ایران

دکتر امیر منصور طهران چیان

1394

160

حمید رضا رمضانی

علوم اقتصادی

بررسی عوامل موثر بر اقتصاد زیر زمینی با تاکید بر نقش توسعه مالی در ایران

دکتر امیر منصور طهران چیان

1394

161

زهرا کریمی موغاری

علوم اقتصادی

بررسی تاثیر اندازه اقتصادسایه ای بر توزیع در آمد در ایران

دکتر امیر منصور طهران چیان

1394

162

طاهره ولی پور

علوم اقتصادی

آزمون علیت غیر خطی رابطه ی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران

دکتر امیر منصور طهران چیان

1394

163

راضیه رحیمی

علوم اقتصادی

اندازه گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش استان های خراسان شمالی و رضوی و جنوبی

دکتر محمد تقی گیلک

1394

164

حامد دیوسالار

علوم اقتصادی

عوامل موثر بر فساد مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

محمد تقی گیلک

1394

165

معصومه فتاحی

علوم اقتصادی

آزمون تحرک سرمایه بر اساس نظریه فلد شتاین و هاریو کا مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیا

دکتر امیر منصور طهران چیان

1394

166

آرزو محمودی

علوم اقتصادی

تاثیر سرمایه فرهنگی بر سرمایه انسانی در کشورهای منتخب در حال توسعه با تاکید بر ایران

دکتر امیر منصور طهران چیان

1394

167

مهدیه عزتی قادی

علوم اقتصادی

تاثیر سیاست پولی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران سال های 1355 تا 1389

دکتر امیر منصور طهرانچیان

1394

168

عادله حلاج فرد

علوم اقتصادی

رابطه بین مصرف انرزی و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

دکتر امیر منصور طهران چیان

1394

169

محدثه جنت صادقی

علوم اقتصادی

اثر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی : مطالعه موردی کشورهای منا

دکتر وحید تقی نزاد عمران

1394

170

الهام رسولیان شیادهی

علوم اقتصادی

بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی و آزادی اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای عضو اوپک در دوره 2013-1996

دکتر زهرا کریمی

1394


۱۳۹۴/۸/۲۱ - لیست پایان نامه های ارشد در رشته های حسابداری و اقتصاد94

ردیف

شماره_دانشجویی

نام_و_نام_خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

موضوع پایان نامه

سال

 دفاع

1

92120191005

امارلو-محبوبه

سیدمحمدرضارئیس زاده

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

تاثیر مالکیت خانوادگی وغیرخانوادگی بررابطه بین حاکمیت شرکتی ومدیریت سوددرشرکتهای پذیرقته شده در بورس

932

حسابداری

2

92120192015

حسینی-سیدسقا

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

بررسی تاثیر ساختار مالی اهرم مالی وسود آوری برقیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

3

92120192001

عرفانیان- مجتبی

عباسعلی پورآقاجان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

یوسف تقی پوریان

تاثیر افشای سرمایه فکری برهزینه سرمایه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

4

91220192004

علوی- وحید

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

بررسی تاثیر هزینه نمایندگی ومالکیت نهادی برسیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادرتهران

932

5

92120192029

لاسمی ایمنی-بهمن

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

تاثیر سرمایه فکری برنقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

932

6

92120191008

مهتاب پیش سرائیان

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

سیدمحمدرضارئیس زاده

پیش بینی قصد سرمایه گذاران فردی از سرمایه گزاری در بورس تهران با استفاده از معادلات ساختاری

932

7

92120191002

محبوبه زره داریان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضارئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

اثرآگاهی سرمایه گذارونگرش به ریسک درک شده بررفتار سرمایه گذاران بورس اوراق بهادرتهران

932

8

92120192008

بهمن باباکشی زاده

سیدممحمدرضا رئیس زاده

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

بررسی اثر تمرکز مالکیت بربه موقع بودن سود

932

9

92120192003

یوسف سجادی

سید محدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

بررسی اثر شیوه های تامین مالی واندازه بازار شرکت برارزش شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران

932

10

92120192011

مهدی بشیری

سیدمحمدرضا رئیس زاده

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

تاثیر حاکمیت شرکتی براقلام تعهده اختیاری

932

11

92120191004

ام البنین اسدالهی حیدری

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضارئیس زاده

بررسی تاثیرمحافظه کاری مشروط برفعالیتهای تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران

932

12

92120191007

سحرایزدی

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

تاثیرسرمایه گذاری وساختار مالکیت برارتباط بین بازده سهام ومخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

13

92120191019

مریم رجب زاده

عباسعلی پورآقاجان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

یوسف تقی پوریان

تاثیر حاکمیت شرکتی برسطح افشا درشرکت های خانوادگی وغیر خانوادگی پذیرفته شده بورس تهران

932

14

92120191027

آسیه فلاح عابد

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

رابطه ارزیابی عملکرد مالی وپیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

15

92120191001

سمیرا جعفر نژادثانی

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

بررسی میزان تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی برمحدودیت مالی درشرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

16

92120192002

اسماعیل آذرباد

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

بررسی اقر مدیریت سرمایه درگردش برعملکرد شرکت ومحدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

17

92120191014

مریم حسن پور

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

اثر کیفیت گزارشگری مالی وسررسید برکارایی سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده دربورس تهران

932

18

92120191008

مهتاب پیش سرائیان

یوسف تقی پوریان

عباسعلی پورآقاجان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

پیش بینی قصد سرمایه گذاران فردی از سرمایه گذاری دربورس با استفاده از معادلات ساختاری

932

19

92120191002

محبوبه زره داریان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

اثر آگاهی سرمایه گذارونگرش به ریسک درک شده بررفتار سرمایه گذاران بورس تهران

932

20

91220191001

گلشن درویش پور

محمدرضا پورعلی

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

بررسی رابطه افشای مسئولیت اجتماعی با ثروت سهامداران

932

21

91120191013

الهام رضایی کوه بنایی

محمدرضا پورعلی

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

بررسی رابطه برخی از جنبه های سرمایه درگردش با ارزش بازار سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

932

22

92120192031

ململی-حیدر

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارائه مجدد صورتهای مالی

932

23

91220192002

یدالهی - عسگری

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضا رئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با تصمیمات مدیریت مالی وعملکرد شرکت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

932

24

91120192018

روح الامین غلامی

دکتر

پورعلی

سیدمحمدرضارئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

بررسی رابطه اندازه شرکت وعدم تقارن اطلاعاتی با هموار سازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

931

25

91120191025

سیده لیلا حسینی

دکتر

پورعلی

سیدمحمدرضارئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

بررسی رابطه جریان نقدی آزاد وپایداری سود با فرصت های رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

931

26

91120191026

لیلا اکبری

دکتر

پورعلی

سیدمحمدرضارئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

بررسی رابطه ساختار مالکیت با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

931

27

91120192002

حامد اسمعیلی

سیدمحمدرضارئیس زاده

دکتر

پورعلی

عباسعلی پورآقاجان

تاثیر حاکمیت شرکتی برارزش شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

931

28

91120191010

فاطمه تونی

سیدمحمدرضارئیس زاده

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

تاثیرارائه مجدد صورتهای مالی بررشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

931

29

91120191001

سیده معصومه اخضری

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضارئیس زاده

تاثیر حاکمیت شرکتی بر استراتژی مدیریت سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس

931

30

91120191006

سمیرا باوندی

عباسعلی پورآقاجان

یوسف تقی پوریان

سیدمحمدرضارئیس زاده

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش برتغییرات قیمت سهام وارزش افزوده نقدی

931

31

92120141033

آرزو محمودی

دکتر طهرانچیان

دکتر ایزدی

دکتررجایی

تاثیر سرمایه فرهنگی برسرمایه انسانی درکشورهای درحال

توسعه با تائید درایران

932 

اقتصاد

32

92120141024

معصومه فتاحی

دکتر طهرانچیان

دکتر

رجایی

دکتر مجاوریان

آزمون تحرکه سرمایه براساس نظریه فلاشتاین وهاریوکامطالعه موردی کشورهای منتخب آسیا

932

33

91220141004

سروناز پور جعفری

دکتر طهرانچیان

دکتر زهرا کریمی

دکتر گیلک

بررسی تاثیر اندازه اقتصاد سایه ای برتوزیع درآمد درایران

932

34

91220142003

حامددیوسالار

دکتر

گیلک

دکتر طهرانچیان

دکتر

تقی نژادعمران

عوامل موثربرفساد مالی درکشورهای منتخب عضوسازمان کنفرانس اسلامی

932

35

91120142009

مصطفی ربیعی کفشگر

دکتر

گیلک

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

طهرانچیان

تاثیر مالیات برکیفیت حکمرانی درکشورهای درحال توسعه منتخب

932

36

92120141010

راضیه رحیمی

دکتر

گیلک

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

طهرانچیان

اندازه گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش دراستانهای خراسان شمالی،رضوی،جنوبی

932

38

92120141037

طاهره ولی پور

دکتر

طهرانچیان

دکتر

بالونژادنوری

دکتر

گیلک

آزمون علیت غیرخطی رابطه بین مصرف انرژی ورشد اقتصادی درایران

932

39

92120141002

مریم اسلامی کلیجی

دکتر

طهرانچیان

دکتر

گیلک

دکتر

مجاوریان

تاثیر سیاست مالی دولت برتورم درایران

932

40

92120141034

سکینه مصطفی پور

دکتر

طهرانچیان

دکتر

مجاوریان

دکتر

گیلک

مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد در ایجاد چرخه های تجاری ایران

932

41

91220141001

ملیحه مرادی

دکتر

طهرانچیان

دکتر

مجاوریان

دکتر

گیلک

اثرمتقابل سرمایه سلامت وآموزش در اقتصاد ایران

932

42

92120141006

آتنا جوربنیان

دکتر طهرانچیان

دکتر ایزدی

دکتر

رجایی

تاثیر شفافیت بانک مرکزی برنرخ تورم

932

43

92120142012

حمیدرضا رمضانی

دکتر طهرانچیان

دکتر ایزدی

دکتر

رجایی

بررسی عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی با تاکید برتوسعه مالی در ایران

932

44

92120142035

رامین نادری

دکتر طهرانچیان

دکتر

رجایی

دکتر

ایزدی

تاثیر قیمت حامل های انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران

932

45

92120141003

زهرا بیجوند

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

ایزدی

دکتر

احسانی

اثرکسری بودجه برنرخ بهره اسمی در ایران

932

46

91220141003

خدیجه بزرگی

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

گیلک

دکتر

احسانی

اثر فساد براقتصاد سایه ای مطالعه موردی کشورهای با درآمد متوسط

932

47

92120141007

محدثه واحدی

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

گیلک

دکتر

احسانی

بررسی اثر استقلال بانک مرکزی بر بی ثباتی مالی ،مطالعه موردی

932

48

92120141007

عاطفه یزدانی

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

گیلانی پور

دکتر

احسانی

بررسی نامتقارنی اثر قیمت نفت بر بازده بازار سهام

932

49

92120141009

سیده فهیمه حسینی کالجی

دکتر

 گیلک

دکتر طهرانچیان

دکتر

تقی نژادعمران

همگرایی سطح زندگی در استان های منتخب ایران

932

50

91220142001

بهنام داداشی

دکتر

 گیلک

دکترتقی نژادعمران

دکتر طهرانچیان

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری کل عوامل تولید کشورهای عضومنا

932

51

91120141005

شیما ثابتی

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر

گیلک

دکتر

زروکی

بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی برروی تقاضای بیمه عمر

931

52

91120142014

شاهین جمالی

دکتر مجاوریان

دکتر طهرانچیان

دکتر گیلک

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز برصادرات وواردات محصولات بخش کشاورزی

931

53

91120141011

سمیه سام دلیری

دکتر

تقی نژادعمران

دکتر زهرا کریمی

دکتر

 رجایی

بررسی اثربازار سهام برمصرف در ایران

931

54

91120141003

زینب پورصفر

دکتر مجاوریان

دکتر طهرانچیان

دکتر گیلک

بررسی رابطه بین رشد اقتصادی ،اشتغال وصادرات در بخش کشاورزی ایران

931

55

91120142020

مهدی فکرآزاد لشکریانی

دکتر مجاوریان

دکتر زهرا کریمی

دکتر طهرانچیان

اثروجوه ارسالی خارجی برصنعت بیماری هلندی یا توسعه صادرات

931


۱۳۹۴/۸/۲۱ - لیست پایان نامه های ارشد رشته های حقوق و زبان انگلیسی94

ردیف

شماره_دانشجویی

نام_و_نام_خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد ناظر

موضوع پایان نامه

سال

دفاع

1

90120152014

ظفر نیک نژاد

دکتر مرتضوی

دکتر امامی

دکتر دیوسالار

خصوصیات رای داور و مقایسه آن با رای دادگاه

922

2

90120152005

حمیدرضا آقاجری

دکتر امامی

دکتر کرتضوی

دکتر دیوسالار

استفاده بلاجهت در اسناد تجاری

922

3

91120151021

آمنه سراچه گل

دکتر مرتضوی

دکتر محمدزاده

دکتر پورعلی

وکالت در اسنا تجاری در معنای خاص

922

4

90120152007

سید حسین نورانی

دکتر ابهری

دکتر یحیی پور

دکتر محمدزاده

مزایا و معایب رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف

922

6

90120152002

مصطفی تیموری

دکتر امامی

دکتر یحیی پور

دکتر محمدزاده

نقش علت خارجی در حقوق موضوعه

922

7

91120152012

مهدی صیادیان

دکتر یحیی پور

دکتر مرتضوی

دکتر محمدزاده

جایگاه اعسار در اسناد تجاری

922

8

91120152014

صابر علایی

دکتر یحیی پور

دکتر امامی

دکتر محمدزاده

مبنا و ماهیت مسولیت مدنی بیمه گر

931

9

91120151002

مهدیه دانشفر

دکتر مرتضوی

دکتر محمدزاده

دکتر یحیی پور

آیین دادرسی دعوای ورشکستگی

931

10

90120152017

مرتضی راه چمنی

دکتر مرتضوی

دکتر یحیی پور

دکتر پورعلی

مسولیت مدنی فرصت از دست رفته در حقوق ایران

931

11

90220152001

ریحانه اسکندری

دکتر ابهری

دکتر یحیی پور

دکتر دیوسالار

وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهونه

931

12

91120152024

سجاد جعفری

دکتر محمدزاده

دکتر یحیی پور

دکتر پورعلی

اسقاط حق عزل و استعفای وکیل

931

13

91120152016

مهران قرایی خضرلویی

دکتر امامی

دکتر مرتضوی

دکتر پورعلی

اوراق مشارکت و قالب قراردادی آن

931

15

90120151002

فاطمه حاج جعفری نژاد

دکتر امامی

دکتر عراقی

دکتر پورعلی

مبانی فقهی و حقوقی اشتغال زنان

931

16

91120151022

زینب غلام یزدانی

دکتر دیوسالار

دکتر مرتضوی

دکتر محمدزاده

حریم املاک از منظر امامیه و حقوق ایران

931

17

90120152008

حسین خلیلی اسبو

دکتر امامی

دکتر عراقی

دکتر دیوسالار

اثر مالکیت ما فی الذمه در مسولیت تضامنی

931

18

90120152001

محمد اصغری

دکتر امامی

دکتر دیوسالار

دکتر مرتضوی

نقش سکوت از بیان عیوب در معاملات

931

19

90120151005

هاجر حاجی اقازده

دکتر مرتضوی

دکتر امامی

دکتر یحیی پور

قراردادهای داوری دولت ایران با شرکت های خارجی

931

20

90120151008

فائزه محمدی

دکتر یحیی پور

دکتر امامی

دکتر مرتضوی

بررسی ابعاد حقوقی امضای الکترونیکی

931

21

92120152034

جمال نیک کار

دکتر امامی

دکتر مرتضوی

دکتر یحیی پور

بررسی قواعد فقهی تسلیط و لاضرر در تعامل با پادگانهای نظامی با املاک مجاور

931

22

90120151003

زینب غلامعلی تبار

دکتر مرتضوی

دکتر امامی

دکتر محمدزاده

ایین دادرسی تخلیه اماکن استیجاری

931

23

89120152016

عقیل سلطانی

دکتر ابهری

دکتر امامی

دکتر یحیی پور

آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

931

24

91120152005

علیرضا حسین زاده

دکتر مرتضوی

دکتر یحیی پور

دکتر محمدزاده

احکام غیابی چالش ها و راهکارهای آن

932

25

91220151001

سیده شیدا میر حسینی

دکتر محمدزاده

دکتر دیوسالار

دکتر یحیی پور

مبانی و مسولیت زوج در پرداخت حقوق مالی زوجه

932


۱۳۹۳/۵/۲۶ - اسامی دانشجویان ارشد که از پایان نامه خود دفاع کرده اند
1 غفار فهیمی نیا حقوق خصوصی مسئولیت مدنی کارفرما دکتر امامی دکتر اصغری 28 12 1386
2 احمد ایران پور حقوق خصوصی تفتیش منازل در حقوق ایران دکتر آشوری   28 12 1386
3 سمیه تفقدی زارع حقوق خصوصی ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل حقوقی دکتر امامی دکتر اصغری 1 5 1387
4 هاجر کاظمی افشار حقوق خصوصی معامله اعضای بدن در حقوق ایران و انگلیس دکتر اصغری دکتر موسوی 19 5 1387
5 محمد رضا احمدی حقوق خصوصی بررسی مالکیت ادواری دکتر سیفی دکتر اصغری 19 5 1387
6 مجتبی نصری حقوق خصوصی شرکت های هرمی در حقوق ایران و بین الملل دکتر اصغری دکتر مرتضوی 17 12 1387
7 ولی عبدی حقوق خصوصی مقایسه اجرای احکام مدنی با اجرای اسناد لازم الاجرا در ادارات ثبت دکتر امامی دکتر مرتضوی 17 12 1387
8 محمد باقر قنبری حقوق خصوصی الزام زیان دیده به تقلیل خسارت در حقوق انگلیس (کنوانسیون بیع بین المللی کالا) دکتر اصغری دکتر امامی 29 10 1388
9 پریناز جلیل پور حقوق خصوصی موارد رفع مسئولیت طرفین عقد بیع بین المللی کالا دکتر اصغری دکتر مرتضوی 29 10 1388
10 مهرداد حیات بخش حقوق خصوصی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد و متعهدله دکتر امامی دکتر اصغری 11 3 1389
11 محمد علی عمویی حقوق خصوصی احاله در تعارض قوانین (درحقوق ایران) دکتر اصغری دکتر مرتضوی 11 3 1389
12 حسین مرادی حقوق خصوصی تعهد طبیعی دکتر اصغری دکتر مرتضوی 31 4 1389
13 مرتضی قدسی حقوق خصوصی تعارض تصرف فعلی با مالکیت سابق دکتر اصغری دکتر دیو سالار 9 5 1389
14 مائده جلالی مهر حقوق خصوصی تعهدات مشتری دکتر امامی دکتر مرتضوی 9 5 1389
15 بهروز دشتی حقوق خصوصی حقوق معنوی پدیدآورندگان اثر فکری در حقوق ایران و انگلیس دکتر اصغری دکتر امامی 20 8 1389
16 محمدصالح صفایی حقوق خصوصی تمکین و آثار آن در حقوق ایران دکتر ابهری دکتر مرتضوی 20 8 1389
17 مصطفی هراتی حقوق خصوصی جایگاه اجل در تعهدات دکتر امامی دکتر دیو سالار 1 10 1389
18 امیر رضا قبادی مقدم حقوق خصوصی بررسی ضم ذمه و نقل ذمه در حقوق ایران دکتر امامی دکتر اصغری 1 10 1389
19 حمید جوانشیر حقوق خصوصی بررسی مضاربه در نظام بانکی و مقایسه آن با قانون مدنی و فقه دکتر دیو سالار دکتر امامی 2 10 1389
20 نجمه وفایی نیا حقوق خصوصی احکام ویژه خیار عیب در بیع، اجاره و نکاح دکتر ابهری دکتر دیو سالار 13 10 1389
21 افشین نظری حقوق خصوصی ماهیت حقوقی پیش پرداخت در قرارداد اجاره اعیان مسکونی دکتر امامی دکتر دیو سالار 12 2 1390
22 مرضیه غلام رضایی حقوق خصوصی ضمان درک در حقوق ایران و تطبیق با کنوانسیون بیع بین المللی کالا دکتر ابهری دکتر مرتضوی 12 2 1390
23 قاسم قزوینی فیروز حقوق خصوصی تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد بیع دکتر مرتضوی دکتر دیو سالار 12 2 1390
24 حسین همایونی حقوق خصوصی اثر پیش قرارداد در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و انگلیس دکتر مرتضوی دکتر دیو سالار 12 2 1390
25 عباس جعفری حقوق خصوصی حریم در قانون سازمان برق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و امریکا دکتر مرتضوی دکتر دیو سالار 16 4 1390
26 فرزانه زیلابی حقوق خصوصی تزاحم دو ضرر دکتر دیو سالار دکتر مرتضوی 16 4 1390
27 حسن ابراهیمی حقوق خصوصی قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و امریکا دکتر مرتضوی دکتر دیو سالار 16 4 1390
28 علی فلاح حقوق خصوصی حقوق مالی صاحبان سهام در شرکت های سهامی دکتر امامی دکتر مرتضوی 31 6 1390
29 راحله درویش متولی حقوق خصوصی بررسی فقهی و حقوقی معامله نمایندگان ... دکتر دیو سالار دکتر امامی 31 6 1390
30 احمد خاوئی حقوق خصوصی بررسی موارد سقوط ولایت پدر دکتر مرتضوی دکتر دیو سالار 31 6 1390
31 ایوب نجاری حقوق خصوصی اعتراضات ثبتی دکتر ابهری دکتر امامی 9 2 1391
32 الهام نیک پور حقوق خصوصی امارات مطلق و نسبی در حقوق ایران دکتر درویش خادم دکتر یحیی پور 9 2 1391
33 پروانه پور اکبری حقوق خصوصی بررسی ارث بلا وارث در فقه و حقوق ایران دکتر دیو سالار دکتر امامی 9 2 1391
34 زهرا یزدانی حقوق خصوصی تهاتر قضایی در حقوق ایران دکتر امامی دکتر یحیی پور 9 2 1391
35 علی قاضی حقوق خصوصی مقایسه مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی ایران دکتر امامی دکتر مرتضوی 9 2 1391
36 فاطمه کاظمی نژاد حقوق خصوصی تاثیر تقصیر زیان دیده در میزان مسئولیت عامل زیان دکتر دیو سالار دکتر امامی 26 4 1391
37 حامد مومنی نژاد حقوق خصوصی رد دادرس دکتر امامی دکتر مرتضوی 26 4 1391
38 خدیجه نور علی زاده حقوق خصوصی تحلیل و بررسی جانشین های حل اختلاف در حقوق ایران و نهادهای بین المللی دکتر مرتضوی دکتر هادی تبار 12 6 1391
39 سعید زارع حقوق خصوصی ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال دانش فنی دکتر مرتضوی دکتر یحیی پور 12 6 1391
40 نبیل علی پور حقوق خصوصی معامله با شرط بازخرید در فقه و حقوق ایران دکتر دیو سالار دکتر مرتضوی 12 6 1391
41 خدابخش موسوی بیدله حقوق خصوصی طفل متولد از اجاره رحم و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه و حقوق ایران دکتر مرتضوی دکتر دیو سالار 12 6 1391
42 آزاده نوروزی حقوق خصوصی بررسی زمان و مکان تسلیم کالا و پرداخت ثمن دکتر اصغری دکتر مرتضوی 12 6 1391
43 زینت سادات موسوی حقوق خصوصی فسخ و آثار آن در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران دکتر اصغری دکتر مرتضوی 12 6 1391
44 راویه ذکریایی حقوق خصوصی بیع اموال دولتی عمومی دکتر قاسمی دکتر یحیی پور 6 8 1391
45 مرضیه صفر زاده حقوق خصوصی اجرت امثل در حقوق مدنی دکتر ابهری دکتر مرتضوی 6 8 1391
46 هدی کوزه گر حقوق خصوصی تعارض قوانین در داوری تجاری بین الملل دکتر مافی دکتر یحیی پور 6 8 1391
47 مسلم عبدی زاد حقوق خصوصی شیوه های تضمینی پرداخت ثمن در حقوق داخلی و در حقوق تجارت بین الملل دکتر مرتضوی دکتر یحیی پور 6 8 1391
48 سید مصطفی حسنی حقوق خصوصی ایفای تعهد در عقد وکالت جمعی دکتر امامی دکتر دیو سالار 6 8 1391
49 علیرضا حویزاوی حقوق خصوصی حق پذیره در عقد وقف دکتر امامی دکتر دیو سالار 16 8 1391
50 ترمه مبادی فر حقوق خصوصی آثار و احکام معاملات منعقده نسبت به مبیع در ... دکتر میرزا نژاد دکتر مرتضوی 28 8 1391
51 هادی تقی زاده حقوق خصوصی بررسی وضعیت حقوقی ... دکتر امامی دکتر مرتضوی 30 8 1391
52 امیر مقدس زاده حقوق خصوصی تفسیر فقهی اجازه مالک در بیع فضولی دکتر مرتضوی دکتر امامی 9 9 1391
53 مژگان محمود زاده حقوق خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از عرضه کالا دکتر امامی دکتر یحیی پور 25 9 1391
54 محمد اسلامی حقوق خصوصی وضعیت حقوقی و ثبتی اراضی فاقد سند مالکیت دکتر امامی دکتر یحیی پور 17 10 1391
55 داود سلطانیان حقوق خصوصی تهاتر در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و مقایسه آن با حقوق داخلی ایران دکتر مرتضوی دکتر دیو سالار 7 11 1391
56 سعید حسین خانزاده حقوق خصوصی ازدواج با اتباع بیگانه دکتر مرتضوی دکتر یحیی پور 28 11 1391
57 احسان محمودی حقوق خصوصی بررسی اثبات حقوق احتمالی دکتر امامی دکتر دیو سالار 25 3 1392
58 متین خاقانی حقوق خصوصی جبران خسارات زیست محیطی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی دکتر ابهری دکتر یحیی پور 25 3 1392
59 غفار رنجبر حقوق خصوصی قانون حاکم بر سهام شرکتها از نظر حقوق بین الملل خصوصی دکتر مرتضوی دکتر یحیی پور 1 4 1392
60 عیسی رحمانیون حقوق خصوصی بررسی قواعد عمومی قرارداهای الکترونیکی دکتر مرتضوی دکتر یحیی پور 26 4 1392
61 سیده مریم عاصفی حقوق خصوصی داوری و صلاحیت دادگاه دکتر مرتضوی دکتر امامی 21 6 1392
62 احسان فولادی سوادکوهی حقوق خصوصی شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی دکتر روحانی دکتر یحیی پور 21 6 1392
63 صغری لقمانیان حقوق خصوصی مسئولبت مدنی ناشی از حکم اشتباه قاضی دکتر دیو سالار دکتر یحیی پور 23 6 1392
64 حامد زارع صلاحی حقوق خصوصی تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری دکتر مافی دکتر مرتضوی 23 6 1392
65 نوش آفرین رضایی حقوق خصوصی صلاحیت غیر مراجع دادگستری (اداری) دکتر ابهری دکتر مرتضوی 23 6 1392
66 مهراداد پاکزاد حقوق خصوصی بررسی تطبیقی سن رشد در حقوق ایران و حقوق مصر دکتر ابهری دکتر یحیی پور 24 6 1392
67 معصومه خلیلی کالی حقوق خصوصی نقش اثباتی اماره به عنوان یک دلیل دکتر ابهری دکتر امامی 26 6 1392
68 زهرا غنی زاده حقوق خصوصی ماهیت فعالیت های شرکت های دانش بنیان و آثار حقوقی آن دکتر مرتضوی دکتر یحیی پور 28 6 1392
69 مصدق سالار حقوق خصوصی بررسی ماهیت فقهی حقوقی عقد استصناع در نظام عملیات بانکداری بدون ربا دکتر دیو سالار دکتر مرتضوی 25 8 1392
70 سینا آیین پرست حقوق خصوصی امکان قضاوت زنان دکتر دیو سالار دکتر امامی 5 10 1392
71 امید حدادی حقوق خصوصی تاثیر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری دکتر مرتضوی دکتر دیو سالار 19 10 1392
72 محمد رضا سعیدیان حقوق خصوصی شرط ضمان امین در امانات دکتر امامی دکتر دیو سالار 3 11 1392
73 سعید رئیسی حقوق خصوصی داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران دکتر مرتضوی دکتر یحیی پور 17 11 1392
74 محمد رضا رضانژاد کشتلی حقوق خصوصی اثر نظم عمومی نسبت به احوال شخصیه خارجیان در ایران دکتر مرتضوی دکتر یحیی پور 17 11 1392
75 مرتضی ولی پور حقوق خصوصی بازفروش کالا در حقوق تجارت بین الملل و حقوق ایران دکتر ابهری دکتر مرتضوی 24 11 1392
76 محمد رحمتی فر حقوق خصوصی حقوق و تعهدات وکیل دادگستری دکتر ابهری دکتر مرتضوی 24 11 1392
77 محسن آقاپور حقوق خصوصی بررسی تعهدات طرف های اعتبار اسنادی در مقررات داخلی و UCP600 دکتر مرتضوی دکتر امامی 24 11 1392
78 شاهین ناجی حقوق خصوصی حدود اختیارات دادگاه در کشف حقیقت دکتر ابهری دکتر مرتضوی 29 11 1392
79 مجتبی رحمتی حقوق خصوصی ورود اشخاص ثالث در اسناد تجاری دکتر مرتضوی دکتر یحیی پور 30 11 1392
80 مهدی مکانیکی حقوق خصوصی بررسی تعهدات متوفی از دیدگاه فقه و حقوق دکتر مرتضوی دکتر یحیی پور 30 11 1392
81 ابراهیم تازه حقوق خصوصی بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری دکتر دیو سالار دکتر امامی 30 11 1392
82 عادله میرزا زاده قصاب حقوق خصوصی دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی به آن دکتر ابهری دکتر امامی 22 3 1393
                 
                 
1 رضوانه پور حبیب علوم اقتصادی سیاستهای بهینه کلان دکتر طهرانچیان دکتر قنبرزاده 1 10 1389
2 مینا اشتری ماهینی علوم اقتصادی آزمون جانشینی بین تورم و بیکاری دکتر طهرانچیان دکتر قنبرزاده 1 10 1389
3 فرشید سپاهی مقدم علوم اقتصادی بررسی عوامل موثر در رونق اقتصادی منطقه آزاد چابهار دکتر مجاوریان دکتر طهرانچیان 9 11 1389
4 سکینه چمن آراء علوم اقتصادی تاثیر تورم بر توزیع درآمد در ایران(1351 -1386) دکتر طهرانچیان دکتر تاجدین 9 11 1389
5 مهرنوش قاضی پور علوم اقتصادی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و کارآیی سرمایه گذاری در کشورهای منتخب دکتر تقی نزاد دکتر طهرانچیان 5 12 1389
6 نیره کارگر علوم اقتصادی معرفی فیزیک اقتصاد و کاربرد های آن در علم اقتصاد دکتر صمیمی دکتر طهرانچیان 31 6 1390
7 سایه جلیلی علوم اقتصادی ارزیابی اثر کاهش یارانه کود و سموم شیمیایی بر تولیدات زراعی و باغی ... دکتر مجاوریان دکتر گیلک 31 6 1390
8 علیرضا روحانی علوم اقتصادی ارزیابی اقتصادی ایجاد ترمینال دوم در بندر نوشهر دکتر مجاوریان دکتر طهرانچیان 7 2 1391
9 میثم سراوانی علوم اقتصادی تاثیر واردات بر اشتغال بخش صنعت ایران دکتر طهرانچیان دکتر گیلک 7 2 1391
10 کمال سعادتی علوم اقتصادی بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران با روش منفعت دکتر گیلک دکتر تقی نزاد 7 2 1391
11 حسین نوری زاده علوم اقتصادی تاثیر سرمایه انسانی بر سرمایه گذاری بنگاه ها... دکتر تقی نزاد دکتر گیلک 7 2 1391
12 سمانه فیروزی علوم اقتصادی بدهی خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دکتر طهران چیان دکتر گیلک 9 2 1391
13 نازنین لطفی عمران علوم اقتصادی همگرایی شرطی -a-b  دکتر طهرانچیان دکتر گیلک 9 2 1391
14 صمد یداله پور علوم اقتصادی بازه های دیفرانسیلی و کاربرد آن در اقتصاد دکتر طهرانچیان دکتر علی محمدی 9 2 1391
15 سمانه خان زاده علوم اقتصادی کنترل بهینه واردات در برنامه ریزی برای رشد اقتصادی دکتر طهرانچیان دکتر روزبه بالو نژاد 9 2 1391
16 محسن آقایی کناری علوم اقتصادی اندازه گیری سطح توسعه یا فتگی و تغییرات آن در بین شهرستان های استان مازندران دکتر مجاوریان دکتر گیلک 9 2 1391
17 معصومه ابراهیم زاده علوم اقتصادی برآورد نرخ بیکاری طبیعی در ایران دکتر طهرانچیان دکتر گیلک 9 2 1391
18 بنفشه حداد علوم اقتصادی بررسی عوامل تعیین کننده فقر در میان خانوارهای شهری و روستایی دکتر گیلک دکتر محمد طاهر احمدی 9 2 1391
19 میثم احمدی علوم اقتصادی بکارگیری تکنیک شبیه سازی برای ارزیابی طرح های اقتصادی در شرایط ریسک دکتر مجاوریان دکتر طهرانچیان 30 8 1391
20 جعفر احمدی زادسرای علوم اقتصادی بررسی نقش گردشگری در توسعه روستاهای استان آذربایجان شرقی دکتر کریمی دکتر طهرانچیان 30 8 1391
21 مریم صالحی علوم اقتصادی تورم ، رشد اقتصادی و سپرده های بانکی دکتر طهرانچیان دکتر بالو نژاد 16 10 1391
22 فاطمه اندخی علوم اقتصادی تاثیر ترکیب مخارج دولت بر شاخص توسعه انسانی در ایران دکتر گیلک دکتر طهرانچیان 28 10 1391
23 هانیه بابایی علوم اقتصادی عوامل موثر بر تقاضای بیمه اشخاص دکتر طهرانچیان دکتر مجاوریان 7 12 1391
24 کاظم رزاقی علوم اقتصادی بررسی رابطه  درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای ... دکتر مجاوریان دکتر طهرانچیان 8 12 1391
25 نازنین اختیاری علوم اقتصادی عوامل موثر بر کمک های خیریه دکتر گیلک دکتر مجاوریان 17 12 1391
26 راضیه خسرونژاد علوم اقتصادی اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک دکتر طهرانچیان دکتر مجاوریان 17 12 1391
27 حامد مقدسی علوم اقتصادی انعطاف ناپذیری قیمت و نوسان تورم مطالعه موردی ایران 1388-1368 دکتر تقی نژاد دکتر گیلک 23 12 1391
28 ولی حاجی بابائی علوم اقتصادی بررسی اثر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بی ثباتی مالی دکتر تقی نژاد دکتر گیلک 6 6 1392
29 عارف پوربابا علوم اقتصادی تاثیر شاخص های کلان و میزان طرح دعاوی در محاکم ایران دکتر طهرانچیان دکتر مرتضوی 17 6 1392
30 محسن اکبری علوم اقتصادی برآورد و بررسی عوامل موثر بر اندازه اقتصاد زیر زمینی در ایران دکتر جعفری صمیمی دکتر طهرانچیان 17 6 1392
31 آروین جلالی علوم اقتصادی اثر رشد اقتصادی روی آلودگی محیط زیست مطالعه موردی ایران دکتر مجاوریان دکتر کریمی 17 6 1392
32 زهرا تاج الدین علوم اقتصادی سهم آموزش بر رشد اقتصادی ،شواهدی از کشورهای منتخب عضو ... دکتر طهرانچیان دکتر تاجدین 18 6 1392
33 صادق مرادی پیرمحله علوم اقتصادی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران دکتر طهرانچیان دکتر کریمی 18 6 1392
34 نسیم نعیمی علوم اقتصادی بررسی رابطه بین نرخ ارز -نرخ تورم و رشد اقتصادی در ایران دکتر طهرانچیان دکتر تقی نزاد 18 6 1392
35 رقیه متقی علوم اقتصادی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش صنعت یک تحلیل داده ستانده دکتر تقی نژاد دکتر گیلک 21 6 1392
36 ابوالفضل اعلمی فریمانی علوم اقتصادی مقایسه عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی ایران و کره جنوبی دکتر تقی نزاد دکتر کریمی 21 6 1392
37 علی عابدیان علوم اقتصادی تاثیرات سیاست مالی دولت در چرخه های تجاری در ایران دکتر گرجی دکتر مجاوریان 14 9 1392
38 مهدی جلالی افتری علوم اقتصادی بررسی اثر شاخصهای فرهنگی منتخب بر عملکرد اقتصادی استان... دکتر گیلک دکتر طهرانچیان 15 9 1392
39 رامین تقی نیا علوم اقتصادی بررسی اثر رشد بهره وری کل عوامل تولید در بین موسسات استان گیلان... دکتر مجاوریان دکتر گیلک 10 11 1392
40 مسعود صالحی علوم اقتصادی بررسی عوامل موثر بر شدت تجاری  کشورهای عضو ... دکتر طهرانچیان دکتر ایزدی 10 11 1392
41 پیمان مرزی علوم اقتصادی تاثیر شاخص های فرهنگی بر عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه... دکتر گیلک دکتر رزاقی 24 11 1392
42 سیده مهدیه شفیعی عربی علوم اقتصادی ارزیابی کارآیی بانکها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای دکتر گیلک دکتر طهرانچیان 24 11 1392
43 ایوب کریمی علوم اقتصادی عوامل موثر بر تنوع غذایی دکتر گیلک دکتر مجاوریان 24 11 1392