اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی پزشکی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۴/۲/۲۹ - اعضای هیات علمی و ....

- دکتر مجیدآقابابائی

  - دکتر حمید ملکی زاده

  - دکتر سعید لسان

  - دکتر پویا ترک زاده

  - دکتر سودابه سلیمانی

  - دکتر الهام عطایی

  - دکتر امیر خانجانزاده

  - دکتر شهریار تمندانی

 - دکتر ابراهیم رحیم پور

  - مهندس محسن نژادخیرا...

  - مهندس فرامرز سلطان کریمی(دانشجوی دکتری)

 - مهندس سمانه نوری درویش  (مدیرگروه )