رشته ها و مدیران گروه
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۸۸/۴/۱۴ - رشته ها و مدیران گروه دانشکده اقتصاد و علوم اداری

  نام رشته

  مقطع

  مدیر گروه

  کارشناس رشته

  شماره تماس

  حقوق خصوصی

  کارشناسی ارشد

  دکتر امامی

 معصومه قویدل

  داخلی 223

  فقه و حقوق خصوصی

  کارشناسی ارشد

  دکتر امامی

 معصومه قویدل

  داخلی 223

  فقه و حقوق جزا

  کارشناسی ارشد

  دکتر امامی

  معصومه قویدل

  داخلی 223

  علوم اقتصادی

  کارشناسی ارشد

  محمدرضا رئیس زاده

  معصومه قویدل

  داخلی 223

  آموزش زبان انگلیسی

  کارشناسی ارشد

  کریم شعبانی

  معصومه قویدل

  داخلی 223

  حسابداری

  کارشناسی ارشد

  محمدرضا رئیس زاده

  معصومه قویدل

  داخلی 223

  مدیریت صنعتی مالی

  کارشناسی ارشد

 سمانه نوری درویش

  معصومه قویدل

  داخلی 223

 .

  حقوق

  کارشناسی

  جمشید یحیی پور

  فرح خیری

  داخلی 332

  مدیریت صنعتی

  کارشناسی

  امه هانی علیزاده

  فرح خیری

  داخلی 332

  اقتصاد بازرگانی

  کارشناسی

  فرامرز نیازی

  فرح خیری

  داخلی 332

  مترجمی زبان انگلیسی

  کارشناسی

  کریم شعبانی

  فرح خیری

  داخلی 332

  حسابداری

  کارشناسی

  فرامرز نیازی

  سعید رادفر

  داخلی 332

  حسابداری - مالی

  کارشناسی

  فرامرز نیازی

  سعید رادفر

  داخلی 332

  حسابداری-دولتی-مالی-حسابرسی

  کارشناسی

  فرامرز نیازی

 سعید رادفر

  داخلی 332

  حسابداری – علمی کاربردی

  کارشناسی ناپیوسته

  فرامرز نیازی

  سعید رادفر

  داخلی 332

  حسابداری

  کاردانی

  فرامرز نیازی

  سعید رادفر

  داخلی 332

  مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی و امور دانشجویی دانشکده اقتصاد : اسحاق آهی نژاد شماره تماس داخلی 336

  مدیر گروه معارف اسلامی : نبی اله سجادی

  مدیر گروه علوم پایه و عمومی : یونس یعقوب زاده