:: بایگانی بخش امور پژوهشی: ::
:: برنامه همایش دانشجویی گروه زبان 26 آذر 1393 - ۱۳۹۳/۹/۲۵ -
:: ثبت نام در کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار های Word و Endnote در هفته پژوهشی - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: ثبت نام در کارگاه آموزشی نرم افزار Excelهفته پژوهش 1393 - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: برنامه های هفته پژوهش سال 1393 - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: برنامه های اولین همایش دانشجویی اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه محدث نوری(19آذر 1392) - ۱۳۹۲/۹/۱۹ -
:: برنامه های هفته پژوهش موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره) در یک نگاه - ۱۳۹۲/۹/۱۹ -
:: برنامه همایش گروه زبان انگلیسی - ۱۳۹۲/۹/۱۷ -
:: فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی SPSS - ۱۳۹۲/۹/۶ -
:: ثبت نام در کارگاه 1 روزه آشنایی با پایگاه های علمی, ... ISI و ISC - ۱۳۹۱/۹/۲۳ -