:: بایگانی بخش معرفی گروه : ::
:: اساسنامه انجمن علمی - تخصصی گروه مهندسی صنایع - ۱۳۹۲/۷/۲۳ -
:: معرفی انجمن علمی مهندسی صنایع - ۱۳۹۲/۷/۲۳ -
:: معرفی گروه حسابداری - ۱۳۹۲/۶/۳ -
:: معرفی گروه اقتصاد - ۱۳۹۲/۶/۳ -
:: معرفی گروه زبان - ۱۳۹۲/۶/۳ -
:: معرفی گروه مدیریت - ۱۳۹۲/۶/۳ -
:: معرفی گروه حقوق - ۱۳۹۲/۶/۲ -