:: بایگانی بخش ثبت نام دانشجویان جدیدالورود : ::
:: راهنمای ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود - ۱۳۹۳/۷/۳۰ -
:: مراحل ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود - ۱۳۹۳/۶/۵ -