:: بایگانی بخش لیست دوره ها/کارگاه ها / همایش ها: ::
:: لیست همایش/سخنرانی/کارگا ه های علمی برگزار شده از سال 93 - ۱۳۹۶/۳/۲۹ -