:: بایگانی بخش اطلاعیه‌ها و برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه : ::
:: زمان بندی انتخاب واحد دوره تابستان 96-95 - ۱۳۹۶/۳/۲۷ -
:: زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 - ۱۳۹۵/۱۱/۶ -
:: انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 - ۱۳۹۵/۵/۱۹ -
:: زمانبندی انتخاب واحد دوره تابستان 95-94 - ۱۳۹۵/۱/۱۹ -
:: انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 - ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول95-94 - ۱۳۹۴/۵/۱۴ -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد تابستان 94 - ۱۳۹۴/۴/۱۵ -
:: اصلاحیه برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی94-93 - ۱۳۹۳/۹/۲۵ -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 - ۱۳۹۳/۵/۲۹ -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 - ۱۳۹۲/۹/۱۷ -
:: برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 - ۱۳۹۲/۶/۷ -
:: زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 - ۱۳۹۱/۶/۱۴ -
:: برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 902 - ۱۳۹۰/۹/۲۰ -