امور دانشجویی و فرهنگیقابل توجه دانشجویان محترم متقاضی کمیسیون بررسی موارد خاص

  بسمه تعالی

  قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی کمیسیون بررسی موارد خاص:

  طبق دستورالعمل نامه شماره 14406/ص92/34 مورخ 5/3/92 – دانشجویان گرامی جهت طرح درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص به سامانه جامع شورای بررسی موارد خاص / قسمت درخواست بررسی موارد خاص به آدرس زیر مراجعه نمایید :

 http://91.99.101.134/EDUS/Default.Aspx

 

  معاونت دانشجویی موسسه علامه محدث نوری