اعلام زمان مشاوره
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۴/۱/۲۲ - اعلام زمان مشاوره
94/1/25   مریم  ساعت 10

۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - اعلام زمان مساوره
یاسی      24/10/93    ساعت 11-10

۱۳۹۲/۹/۱۸ - اعلام زمان مشاوره

حسن یوسف         30 آذر   9 -10

محمد باقر            30  آدر 10-11

معصومه              30 آذر         11-12

آرزو                        30 آذر     12-13

 گل سرخ و سفید       4 دی    12-1

فرزانه گل                   4 دی       13-14

غزال                      4 دی            14-15

 پرستش                7دی                 9-10


۱۳۹۲/۲/۱۱ - اعلام زمان مشاوره

رز مشکی .... شنبه 14/2/92 ساعت 9.30 -10.30

فرید ...شنبه  14/2/92    ساعت 10.45-11-45

محیا شنبه 14/2/92   ساعت 12-1

  نگار چهارشنبه 18/2/92 ساعت  11-10

المیرا 18/2/92  چهارشنبه11 -12

دل شکسته 21/2/92 شنبه 10-11


۱۳۹۱/۱۱/۸ - اعلام مشاوره

نازنین 11 بهمن ساعت 10

شید رخ 11 بهمن ساعت 11

فخاری 11 بهمن ساعت 12-1

- یاس 14 بهمن ساعت  10


۱۳۹۱/۹/۱۸ - اعلام زمان مشاوره

رها   29/9  /91                11-12

اسماعیلی  29/9 /91       10-11

فرزانه ن  25/9 /91       11-12

طالش  25/9/91       10-11


۱۳۹۱/۸/۱۶ - اعلام زمان مشاوره
سلام    چهارشنبه      ساعت 12-1        30/8/ 91

۱۳۹۱/۸/۹ - اعلام زمان مشاوره
چکاوک-11-12 17/8/91

۱۳۹۱/۷/۲۵ - اعلام زمان مشاوره
2- فرزانه ن  چهارشنبه 3 آبان  11- 12

۱۳۹۰/۱۲/۲۴ - مشاوره روز چهار شنبه مورخ 21/12/90

1 - آفتاب گردان    روز چهار شنبه ساعت 10 مورخ 21