رشته های تحصیلی
بایگانی اخبار این بخش:۱۳۹۸/۹/۶ - رشته های تحصیلی دانشگاه
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کاردانی پیوسته
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
۱ الکترونیک - الکترونیک عمومی  برق - الکترونیک  حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  ۳۳۲
۲ کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر- نرم افزار محسن نژاد خیرالله  مهناز جهانشاهی  ۳۳۲
۴ نقشه کشی معماری - معماری  معماری     حسین سالاریان  معصومه قویدل ۳۳۲
۳ حسابداری بازرگانی - حسابداری  حسابداری مهران سلوری ۳۲۲
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کارشناسی پیوسته  
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
۱ حقوق  حقوق    جمشید یحیی پور معصومه قویدل ۳۲۲
۲ علوم قضایی حقوق جمشید یحیی پور معصومه قویدل ۳۲۲
۳ مهندسی برق برق حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  ۳۳۲
۴ مهندسی پزشکی ( بیو الکتریک) برق    محسن نژاد خیرالله رحیم عمران زاده ۳۳۲
۵ مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر- نرم افزار  محسن نژاد خیرالله  مهناز جهانشاهی  ۳۳۲
۶  مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات IT کامپیوتر- نرم افزار  محسن نژاد خیرالله  مهناز جهانشاهی  ۳۳۲
۷ مهندسی عمران  عمران علیرضا منصوری ۳۳۲
۸ مهندسی مکانیک  مکانیک   محسن نژاد خیرالله  رحیم عمران زاده ۳۳۲
۹ مهندسی صنایع صنایع  محسن نژاد خیرالله معصومه قویدل ۳۳۲
۱۰ مهندسی معماری  معماری   حسین سالاریان  معصومه قویدل  ۳۳۲
۱۱ روانشناسی روانشناسی   ام هانی علیزاده مهناز جهانشاهی  ۳۳۲
۱۲ مدیریت صنعتی  مدیریت  اصغر آقاجان پور ۳۲۲
۱۳ علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی  اقتصاد مهران سلوری ۳۲۲
۱۴ مترجمی زبان انگلیسی  زبان   کریم شعبانی امیرآباد ۳۲۲
۱۵ زبان و ادبیات انگلیسی زبان کزیم شعباتی امیر آباد معصومه قویدل ۳۲۲
۱۶ حسایداری  حسابداری مهران سلوری ۳۲۲
۱۷ حسابداری - دولتی حسابداری مهران سلوری ۳۲۲
۱۸ حسابداری - مالیاتی  حسابداری مهران سلوری ۳۲۲
۱۹ مهندسی انرژی  انرژی   حمیدرضا ناصرسعید ۳۳۲
۲۰ مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست منابع طبیعی   یونس یعقوب زاده  رحیم عمران زاده ۳۳۲
۲۱ مهندسی منابع طبیعی - شیلات  منابع طبیعی   یونس یعقوب زاده  رحیم عمران زاده ۳۳۲
۲۲ مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری  منابع طبیعی   یونس یعقوب زاده  رحیم عمران زاده ۳۳۲
۲۳ مدیریت بازرگانی مدیریت  اصغر آقاجان پور ۳۲۲
۲۴ علوم ورزشی ورزش اصغر آقاجان پور ۳۲۲
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کاردانی ناپیوسته 
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
۱ کاردان فنی برق - الکترونیک  برق - الکترونیک حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  ۳۳۲
۲ ساختمان - کارهای عمومی ساختمان  عمران علیرضا منصوری ۳۳۲
۳ کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان عمران علیرضا منصوری ۳۳۲
۴ کاردانی معماری  معماری    حسین سالاریان  معصومه قویدل ۳۳۲
۵ کاردانی حسابداری  حسابداری  مهران سلوری  ۳۲۲
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کارشناسی ناپیوسته
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
۱ مهندسی تکنولوژی برق - الکترونیک  برق - الکترونیک حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  ۳۳۲
۲ مهندسی تکنولوژی برق - ابزار دقیق و کنترل برق - کنترل و ابزاردقیق حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  ۳۳۲
۳ مهندسی تکنولوژی برق - قدرت  برق - الکترونیک حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  ۳۳۲
۴ مهندسی تکنولوژی برق - انتقال و توزیع برق - شبکه های انتقال و توزیع حمید ملکی زاده مهناز جهانشاهی  ۳۳۲
۵ مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- کاربردهای ICT برق - الکترونیک  محسن نژاد خیرالله ۳۳۲
۶ مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - نرم افزار  کامپیوتر - نرم افزار محسن نژاد خیرالله  ۳۳۲
۷ مهندسی تکنولوژی کامپیوتر - سخت افزار  کامپیوتر - سخت افزار  محسن نژاد خیرالله ۳۳۲
۸ مهندسی تکنولوژی عمران - عمران  عمران علیرضا منصوری ۳۳۲
۹ مهندسی اجرایی عمران  عمران علیرضا منصوری ۳۳۲
۱۰ مهندسی تکنولوژی معماری  معماری    حسین سالاریان  معصومه قویدل ۳۳۲
۱۱ علمی کاربردی حسابداری  حسابداری  مهران سلوری ۳۲۲
رشته های تحصیلی دایر در دانشگاه علامه محدث نوری - مقطع کارشناسی ارشد
ردیف نام رشته گروه آموزشی مدیرگروه کارشناس رشته شماره تماس با کارشناس
۱ حقوق خصوصی  حقوق   محمود امامی  پروبن حمزه پور ۲۳۳
۲ فقه و حقوق خصوصی حقوق   محمود امامی  پروبن حمزه پور ۲۳۳
۳ فقه و حقوق جزا حقوق   محمود امامی  پروبن حمزه پور ۲۳۳
۴ آموزش زبان انگلیسی  زبان   کریم شعبانی امیرآباد  پروبن حمزه پور ۲۳۳
۵ حسابداری  حسابداری    سیدمحمدرضارئیس زاده پروبن حمزه پور ۲۳۳
۶ مدیریت صنعتی مالی  مدیریت احسان میرانی انارمرزی اسفندیار رینه ۲۳۳
۷ مهندسی عمران - سازه عمران   حمیدرضا ناصرسعید اسفندیار رینه ۲۳۳
۸ علوم اقتصادی  اقتصاد سیدمحمدرضارئیس زاده پروبن حمزه پور ۲۳۳
۹ مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر - نرم افزار شهریار تمندانی اسفندیار رینه ۲۳۳
۱۰ مهندسی معماری  معماری    حسین سالاریان معصومه قویدل ۲۳۳
۱۱ مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیکی  برق  حمید ملکی زاده  اسفندیار رینه ۲۳۳
۱۲ مهندسی برق- سیستمهای قدرت برق   حمید ملکی زاده اسفندیار رینه ۲۳۳
۱۳ مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی  برق  حمید ملکی زاده اسفندیار رینه ۲۳۳
۱۴ مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته  کامپیوتر احسان میرانی انارمرزی اسفندیار رینه ۲۳۳
۱۵ مدیریت مالی - گرایش مالی مدیریت  سیدمحمدرضارئیس زاده اسفندیار رینه ۲۳۳
۱۶ مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی مدیریت احسان میرانی انارمرزی اسفندیار رینه ۲۳۳
۱۷ مشاوره - گرایش مشاوره خانواده روانشناسی ام هانی علیزاده پروبن حمزه پور ۲۳۳
۱۸ مهندسی صنایع صنابع احسان میرانی انارمرزی اسفندیار رینه ۲۳۳