تربیت بدنینتایج مسابقات فوتسال دانشجویی، جام شادروان دکتر قنبزاده (روز سوم)

  به نام خدا

  نتایج مسابقات فوتسال دانشجویی، جام شادروان دکتر قنبزاده (روز سوم)

  1- ناتل کنار 10 ............................................ کلوپ صنعتی 3

  2- Y 4 ................................................ پرسپولیس 3

  3- ستارگان شمال 3 .......................................... نگین نور 2

  4- منتخب نوشهر 6 ................................................... وحدت 3

  5- پاسارگاد 4 .......................................... شاهین ورامین 3

  6- محدث نوری (ره) 5 ...................................... الکترونیک 3

  برنامه بازی های دور بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

  تربیت بدنی و کمیته ورزشی موسسه