اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه روانشناسیگروه روانشناسی

دکتر ام هانی علیزاده صحرایی
 دکتر الهه پورکاوه دهکردی (مدیر گروه)