اعضای هیات علمی و همکاران آموزشی و پژوهشی گروه روانشناسیگروه روانشناسی


 سرکار خانم دکتر آمنه خلعتبری (مدیر گروه)