رشته ها و مدیران گروهرشته ها و مدیران گروه دانشکده منابع طبیعی

ردیف

مقطع تحصیلی

رشته های تحصیلی

مدیر محترم گروه آموزشی

1

کارشناسی

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

آقای مهندس یونس یعقوب زاده

2

مهندسی منابع طبیعی - شیلات‏

آقای مهندس یونس یعقوب زاده

3

مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری

آقای مهندس یونس یعقوب زاده

4

کاردانی

تکنولوژی شیلات

آقای مهندس یونس یعقوب زاده