آیین‌نامه آموزشی(اصلاحیه مصوبات جلسات 89 و 96 ) مصوبه صورتجلسه شماره 2

(اصلاحیه مصوبات جلسات 89 و 96 ) مصوبه صورتجلسه شماره 2 شورای آموزشی موسسه سال1390 :

 موضوع تاثیر یا عدم تاثیر نمره دروس جبرانی در معدل دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی : 

مقرر شد با عنایت به نامه شماره 8416/21 -27/1/90 مدیر کل محترم دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، نمره ی دروس جبرانی در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین پایان نیمسال و همچنین درمیانگین کل نمرات دانشجو محاسبه شود و در مشروطی، قبولی و یا ردی دانشجو نیز تاثیر گذارده شود.