اخبار و اطلاعیه های پژوهشیبرنامه نهایی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش 1396