اطلاعیه های آموزشیتمدید زمان انتخاب واحد برای دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند

.