روابط عمومیاکران و نقد فیلم برادرم خسرو از دیدگاه روانشناسی

.