اطلاعیه های آموزشیتاریخهای برگزاری کلاس توجیهی درس سمینار برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق
.