روابط عمومیبرگزاری سخنرانی با موضوع برسی تحریم ها در دانشگاه

.