اخبار و اطلاعیه های پژوهشیبرنامه سخنرانی تخصصی دکتر علی خزاعی فر با عنوان دو سنت ترجمه در ایران