اخبار و اطلاعیه های پژوهشیبرگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار SPSS و اجرای تست های آماری