روابط عمومیسخنرانی با عنوان بررسی تطبیقی نظام سیاسی اسلام ولیبرال دموکراسی

.