روابط عمومیبرگزاری همایش با عنوان استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی( ( IFRS

.