روابط عمومیبرگزاری سخنرانی با عنوان روش های نوین تولید جهانی(تولید ناب –تولیدچابک)

.