روابط عمومیحضور امام جمعه محترم شهرستان به مناسبت روز وحدت حوزه علمیه و دانشگاه

.