همایش اولین همایش بومی سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور

.