برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

.