روابط عمومیبرگزاری مسابقه فوتبال دستی ویژه آقایان به مناسبت دهه فجر