روابط عمومیمراسم آغاز رسمی اولین روز کاری در دانشگاه علامه محدث نوری

.