اطلاعیه های آموزشیاطلاعیه در مورد زمان مراجعه برای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود